Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 5. veebruaril 2019 – Burgo Group SpA versus Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(kohtuasi C-92/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Burgo Group SpA

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiiviga 2004/8/EÜ1 (eelkõige selle artikliga 12) on vastuolus see, kui tõlgendada seadusandliku dekreedi nr 20/2007 artikleid 3 ja 6 nii, et selle alusel võidakse tunnustada seadusandliku dekreedis nr 79/1999 ette nähtud soodustuste (eelkõige soodustuste, mis on ette nähtud artiklis 11 ja Autorità per l’energia elettrica ed il gas (elektrienergia- ja gaasiamet) 19. märtsi 2002. aasta otsuses nr 42/02, millega eespool nimetatud sätet rakendati) saamise õigust ka mittetõhusate elektrienergia- ja soojuse koostootmisjaamade puhul ja seda ka pärast 31. detsembrit 2010?

2.    Kas ELTL artikliga 107 on vastuolus see, kui tõlgendada seadusandliku dekreedi nr 20/2007 artikleid 3 ja 6 eelnevas küsimuses a nimetatud tähenduses, kuna nii tõlgendatuna võivad need sätted ette näha „riigiabi“ ja seega olla vastuolus vaba konkurentsi põhimõttega?

3.    Küsimustes a ja b esitatut silmas pidades ja arvestades apellandi poolt otsesõnu märgitut: Kas liidu õiguses ette nähtud võrdsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega on kooskõlas liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad jätkuda ka mittetõhusa elektrienergia- ja soojuse koostootmise toetuskavadel 31. detsembrini 2015; see võib olla Itaalia õiguse tõlgendus 3. märtsi 2011. aasta seadusandliku dekreedi nr 28 artikli 25 lõike 11 punkti c alapunkti 1 alusel, millega tühistatakse seadusandliku dekreedi nr 79/1999 artikli 11 eespool nimetatud sätted alates 1. jaanuarist 2016 või nüüd alates 19. juulist 2014 (vastavalt 4. juuli 2014. aasta seadusandliku dekreedi nr 102 artikli 10 lõikele 15)?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/8/EÜ soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ (ELT 2004, L 52, lk 50; ELT eriväljaanne 12/03, lk 3).