Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 5.2.2019 – Burgo Group SpA v. Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA

(asia C-92/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Burgo Group SpA

Vastapuoli: Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivi 2004/8/EY1 (erityisesti sen 12 artikla) esteenä sellaiselle asetuksen nro 20/2007 3 ja 6 §:n tulkinnalle, jonka mukaan asetuksessa nro 79/1999 säädetyt edut (erityisesti sen 11 §:ssä ja Autorità dell’energia elettrica e del gasin tämän säännöksen täytäntöön panemiseksi 19.3.2002 antamassa päätöksessä nro 42/02 tarkoitetut edut) voidaan myöntää 31.12.2010 jälkeenkin myös muille kuin tehokkaille yhteistuotantolaitoksille?

Onko SEUT 107 artikla esteenä edellä 1 kohdassa tarkoitetulle asetuksen nro 20/2007 3 ja 6 §:n tulkinnalle, siltä osin kuin nämä säännökset, sellaisena kuin niitä tulkitaan, voivat merkitä ”valtiontukea” ja siten olla vapaan kilpailun periaatteen vastaisia?

Edellä 1 ja 2 kohdassa todettuun nähden vastaavasti ja valittajan nimenomaisesti esittämän mukaisesti kysytään, onko kansallinen lainsäädäntö yhteisön oikeuteen sisältyvien yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen mukainen, kun sen mukaan muun kuin tehokkaan yhteistuotannon tukijärjestelmät ovat edelleen hyväksyttyjä 31.12.2015 saakka, sillä tämä saattaa olla Italian kansallisen oikeuden tulkinta, joka seuraa 3.3.2011 annetun asetuksen nro 28 25 §:n 11 momentin c kohdan 1 alakohdasta, jossa kumotaan asetuksen 79/1999 11 §:n edellä mainitut säännökset 1.1.2016 alkaen, tai tällä hetkellä pikemminkin 19.7.2014 saakka (4.7.2014 annetun asetuksen N:o 102 10 §:n 15 momentin perusteella).

____________

1 Hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY (EUVL 2004, L 52, s. 50).