Language of document :

2019 m. vasario 5 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Burgo Group SpA / Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Byla C-92/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Burgo Group SpA

Kita apeliacinio proceso šalis: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Direktyvą 2004/8/EB1 (ypač jos 12 straipsnį) draudžiama aiškinti Įstatyminio dekreto Nr. 20/2007 3 ir 6 straipsnius taip, kad lengvatas, numatytas Įstatyminiame dekrete Nr. 79/1999 (ypač jo 11 straipsnyje, taip pat 2002 m. kovo 19 d. Elektros energijos ir dujų institucijos sprendime Nr. 42/02, kuriuo įgyvendinama pirmiau nurodyta nuostata), būtų galima taikyti ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams, kurie nėra didelio naudingumo, taip pat po 2010 m. gruodžio 31 d.?

2.    Ar pagal SESV 107 straipsnį draudžiama aiškinti Įstatyminio dekreto Nr. 20/2007 3 ir 6 straipsnius taip, kaip nurodyta a punkte, nes toks šios nuostatos aiškinimas gali reikšti „valstybės pagalbą“, taigi ir prieštarauti laisvos konkurencijos principui?

3.    Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta a ir b punktuose, ir įvertinant aiškiai apeliantės išdėstytus teiginius, ar pagal Bendrijos teisės aktuose įtvirtintus lygybės ir nediskriminavimo principus leidžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta galimybė taikyti paramos sistemas bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai, kuri nėra didelio naudingumo, iki 2015 m. gruodžio 31 d., tuo remiantis aiškinant Italijos teisės aktus, t. y. 2011 m. kovo 3 d. Įstatyminio dekreto Nr. 28 25 straipsnio 11 dalies c punkto 1 papunktį, kuriuo panaikinamos Įstatyminio dekreto Nr. 79/1999 11 straipsnio nuostatos nuo 2016 m. sausio 1 d., tačiau galiojusios iki 2014 m. liepos 19 d. (pagal 2014 m. liepos 4 d. Įstatyminio dekreto Nr. 102 10 straipsnio 15 dalį)?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB (OL L 52, 2004, p. 50; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 3 t., p. 3).