Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(Lieta C-92/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Burgo Group SpA

Atbildētāja apelācijas instancē: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīva 2004/8/EK 1 (it īpaši tās 12. pants) nepieļauj tādu Leģislatīvā dekrēta Nr. 20/2007 3. un 6. panta interpretāciju, kas ļautu atzīt Leģislatīvajā dekrētā Nr. 79/1999 minētos atbalstus (it īpaši 11. pantā un Autorità dell’energia elettrica e del gas [Elektroenerģijas un gāzes uzraudzības iestādes] 2002. gada 19. marta Delibera n. 42/02 [Lēmumā Nr. 42/02], ar kuru īsteno iepriekš minēto noteikumu) arī tām koģenerācijas iekārtām, kas nav augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas, arī pēc 2010. gada 31. decembra?

Vai LESD 107. pants nepieļauj tādu Leģislatīvā dekrēta Nr. 20/2007 3. un 6. panta interpretāciju, kāda ir minēta a) punktā, ciktāl šis noteikums šādā interpretācijā varētu tikt uzskatīts par “valsts atbalstu” un tādējādi būt pretrunā brīvas konkurences principam?

Pretēji a) un b) punktā minētajiem apsvērumiem un, ņemot vērā apelācijas sūdzības iesniedzēja tieši ierosināto, vai Kopienu tiesību vienlīdzības un nediskriminācijas principiem atbilst tādi valsts tiesību akti, kas ļauj saglabāt atbalstu shēmas atzīšanu koģenerācijai, kas nav CAR, līdz 2015. gada 31. decembrim; šāda varētu būt Itālijas valsts tiesību aktu interpretācija atbilstīgi d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 [2011. gada 3. marta Leģislatīvā dekrēta Nr. 28] 25. panta 11. punkta c) apakšpunkta 1. punktam, ar kuru atceļ Leģislatīvā dekrēta Nr. 79/1999 11. pantā minētos noteikumus no 2016. gada 1. janvāra, tagad līdz 2014. gada 19. jūlijam (saskaņā ar d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102 [2014. gada 4. jūlija Leģislatīvā dekrēta Nr. 102] 10. panta 15. punktu)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/8/EK (2004. gada 11. februāris) par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK (OV 2004, L 52, 50. lpp.).