Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 5 februarie 2019 – Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Cauza C-92/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Burgo Group SpA

Intimată: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Întrebările preliminare

Directiva 2004/8/CE1 (în special articolul 12 din aceasta) se opune unei interpretări a articolelor 3 și 6 din Decretul legislativ nr. 20/2007 în sensul că acestea permit acordarea avantajelor prevăzute de Decretul legislativ nr. 79/1999 [în special a celor prevăzute la articolul 11 din acesta, precum și de Decizia nr. 42/02 din 19 martie 2002 a Autorità dell’energia elettrica e del gas (Autoritatea pentru Energie Electrică și Gaz), decizie prin care a fost pusă în aplicare dispoziția menționată anterior] și în favoarea instalațiilor de cogenerare fără randament ridicat, inclusiv după data de 31 decembrie 2010?

Articolul 107 TFUE se opune unei interpretări a articolelor 3 și 6 din Decretul legislativ nr. 20/2007 în sensul indicat la litera a), în măsura în care aceste dispoziții, astfel cum au fost interpretate, pot conduce la un „ajutor de stat” și, prin urmare, pot fi incompatibile cu principiul liberei concurențe?

Sub aspectele menționate la literele a) și b) și având în vedere cele formulate în mod expres de apelantă, o reglementare națională care permite menținerea recunoașterii programelor de sprijin pentru cogenerarea fără randament ridicat până la 31 decembrie 2015 este compatibilă cu principiile egalității și nediscriminării proprii dreptului Uniunii? Această interpretare a dreptului intern italian poate decurge din articolul 25 alineatul 11 litera c) punctul 1 din Decretul legislativ nr. 28 din 3 martie 2011, prin care au fost abrogate normele la care face trimitere articolul 11 din Decretul legislativ 79/1999, începând cu 1 ianuarie 2016 sau, dimpotrivă, cu 19 iulie 2014 (în temeiul articolului 10 alineatul 15 din Decretul legislativ nr. 102 din 4 iulie 2014).

____________

1     Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50, Ediție specială, 12/vol. 2, p. 107).