Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 5. februarja 2019 – Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Zadeva C-92/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Priztožnica: Burgo Group SpA

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali Direktiva 2004/8/ES1 (zlasti člen 12) nasprotuje razlagi členov 3 in 6 zakonske uredbe št. 20/2007, v skladu s katero se lahko ugodnosti iz zakonske uredbe št. 79/1999 (zlasti iz člena 11 in iz odločbe Autorità dell’energia elettrica e del gas (organ za električno energijo in zemeljski plin, Italija) št. 42/02 z dne 19. marca 2002, ki je podlaga za izvajanje navedene določbe) priznajo tudi napravam za soproizvodnjo, ki niso naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, in sicer tudi po 31. decembru 2010?

2.    Ali člen 107 PDEU nasprotuje razlagi členov 3 in 6 zakonske uredbe št. 20/2007, kot izhaja iz točke (a), glede na to, da lahko navedena določba, kakor se razlaga, pomeni „državno pomoč“ in je tako v nasprotju z načelom svobodne konkurence?

3.    Ali je na podlagi točk (a) in (b) ter ob upoštevanju izrecnih navedb pritožnice nacionalna zakonodaja, ki omogoča ohranitev priznavanja programov podpore za soproizvodnjo, ki ni soproizvodnja z visokim izkoristkom, do 31. decembra 2015, skladna s skupnostnima načeloma enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije; tako bi bilo namreč mogoče razlagati italijansko nacionalno pravo na podlagi člena 25(11)(c)(1) zakonske uredbe št. 28 z dne 3. marca 2011, s katerim so predpisi iz člena 11 zakonske uredbe št. 79/1999 razveljavljeni od 1. januarja 2016 oziroma zdaj do 19. julija 2014 (na podlagi člena 10(15) zakonske uredbe št. 102 z dne 4. julija 2014)?

____________

1 Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 12, zvezek 3, str. 3).