Language of document :

Преюдициално запитване от Handelsgericht Wien (Австрия), постъпило на 21 март 2019 г. — GB/Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH und Volkswagen AG

(Дело C-244/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Handelsgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: GB

Ответник: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/20071 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства да се тълкува в смисъл, че е забранено оборудване на превозни средства по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент № 715/2007, при което клапанът за рециркулация на отработилите газове (компонент, който може да окаже влияние върху емисиите) е проектиран така, че степента на рециркулация на отработилите газове (тоест частта от отработилите газове, която се рециркулира) се регулира по начин, който осигурява режим на слабо замърсяване само между 15°C и 33°C и само под 1000 m надморска височина, а извън този температурен интервал в рамките на 10°C, и над 1000 m надморска височина в рамките на 250 m надморска височина, степента на рециркулация на отработилите газове намалява линейно до 0, като по този начин се стига до увеличение на емисиите на NOx над граничните стойности по Регламент № 715/2007?

Има ли значение за преценката по първия въпрос дали посоченото в него оборудване на превозното средство е необходимо за предпазване на двигателя от повреда?

Има ли значение за преценката по втория въпрос дали частта от двигателя, която следва да бъде предпазена от повреда, е клапанът за рециркулация на отработилите газове?

Има ли значение за преценката по първия въпрос дали посоченото в него оборудване на превозното средство е монтирано още при производството на превозното средство, или описаното в първия въпрос регулиране на клапана за рециркулация на отработилите газове трябва да бъде извършено в превозното средство като ремонт по смисъла на член 3, параграф 2 от Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции2 ?

Трябва ли член 3, параграф 6 от Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции да се тълкува в смисъл, че липсата на съответствие не е незначителна, когато е сключен договор за продажба на превозно средство, въз основа на който се дължи съответстващо на законовите (предвидените в правото на Съюза) разпоредби превозно средство, а полученото превозно средство функционира според „логика на превключване“, съгласно която при пускането му в експлоатация същото се намира в режим 1 и ако софтуерът установи тестова ситуация, тоест функционирането на превозното средство в рамките на NEDC (Нов европейски цикъл на движение), превозното средство остава в режим 1 (NEDC), но ако софтуерът установи, че превозното средство се движи извън определените допустими отклонения съгласно NEDC (отклонения от скоростния профил от +/- 2 km/h, съответно +/- 1 s), същото преминава в режим 0 (режим на движение), при който клапанът за рециркулация на отработилите газове се регулира така, че граничните стойности по Регламент № 715/2007 вече не могат да бъдат спазени, като посоченото превключване се случва толкова бързо, че превозното средство се управлява почти изцяло в режим 0?

____________

1 ОВ L 171, 2007 г., стр. 1.

2 ОВ L 171, 1999 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 89.