Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 21. märtsil 2019 – GB versus Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH ja Volkswagen AG

(kohtuasi C-244/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Handelsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Hageja: GB

Kostjad: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust1 , artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et vastavalt määruse nr 715/2007 artikli 1 lõikele 1 on keelatud selline autovarustus, mille puhul on heitgaasitagastusklapp (seega detail, mis võib mõjutada heitmeid) konstrueeritud selliselt, et selle seadistamine mõjutab heitgaasitagastuse määra (seega tagasi suunatava heitme osakaalu) nii, et see tagab saasteainete heitkoguseid piirava režiimi ainult vahemikus 15 C kuni 33°C ja ainult madalamal kui 1000 meetrit merepinnast ning väljaspool nimetatud temperatuurivahemikku väheneb nimetatud määr olukorras, kus temperatuur muutub 10°C võrra ja kõrgus 1000 meetrit merepinnast ületatakse 250 meetri võrra, lineaarselt nullini, mistõttu ületavad lämmastikoksiidide (NOx) heitkogused määrusega nr 715/2007 kehtestatud piirväärtusi?

Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline see, kas esimeses küsimuses kirjeldatud autovarustus on vajalik selleks, et kaitsta mootorit kahjustuste eest?

Kas teisele küsimusele vastamisel on oluline ka see, kas mootori osa, mida tuleb kahjustuste eest kaitsta, on heitgaasitagastusklapp?

Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline see, kas selles küsimuses nimetatud autovarustus lisati sõidukile juba tootmise käigus või lisati esimeses küsimuses kirjeldatud heitgaasitagastusklapp eesmärgiga sõidukit parandada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta2 artikli 3 lõike 2 tähenduses?

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta artikli 3 lõiget 6 tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus sõlmiti sõiduki müügileping, mille alusel müüakse (liidu õiguse) normidele vastav mootorsõiduk ja sõidukile on lisatud ümberlülitusloogika, seega seadistus, mille puhul kasutab sõiduk kasutuselevõtul kohe režiimi 1 ja kui tarkvara tuvastab kontrolliolukorra, seega sõiduki kasutamise NEDC raames, jääb sõiduk režiimile 1 (NEDC), kui aga tarkvara tuvastab kasutamise väljaspool NEDC-ks kehtestatud piire (kiiruse erinevus +/- 2 km/h või [aja erinevus] +/- 1 sekund), lülitub sõiduk režiimile 0 (sõidurežiim), mille puhul seadistatakse heitgaasitagastusklapp nii, et see ei vasta enam heitkoguste piirväärtustele, mis on kehtestatud määruses nr 715/2007, kusjuures kõnealune seadistus lülitub sisse nii kiiresti, et sõiduk on peaaegu kogu aeg režiimil 0, ei ole lepingule mittevastavus väike?

____________

1 ELT 2007, L 171, lk 1.

2 EÜT 1999, L 171, lk 12; ELT eriväljaanne 15/04, lk 223.