Language of document :

2019 m. kovo 21 d. Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GB / Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH und Volkswagen AG

(Byla C-244/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: GB

Atsakovės: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Prejudiciniai klausimai

Ar 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos1 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal Reglamento Nr. 715/2007 15 straipsnio 1 dalį yra neleistinas toks transporto priemonės įtaisas kaip išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas, taigi, sudedamoji dalis, kuri gali turėti įtakos teršalų išmetimui, sukonstruotas taip, kad išmetamųjų dujų atgalinio srauto lygis, taigi, recirkuliuojamų išmetamųjų dujų kiekis, reguliuojamas taip, jog mažos taršos režimas užtikrinamas tik tarp 15 ir 33° C ir tik žemiau nei 1 000 metrų virš jūros lygio esančiame aukštyje, o temperatūrai nukrypus nuo šio intervalo iki 10 °C ir aukščiui padidėjus 250 metrų virš 1 000 metrų virš jūros lygio linijiniu būdu sumažėja iki 0, taigi, išmetamas NOx kiekis viršija Reglamente Nr. 715/2007 nustatytas ribines vertes?

Ar atsakant į pirmąjį klausimą turi įtakos tai, ar pirmajame klausime nurodytas transporto priemonės įtaisas yra būtinas siekiant apsaugoti variklį nuo sugadinimo?

Ar atsakant į antrąjį klausimą turi įtakos tai, ar variklio dalis, kurią reikėtų saugoti nuo sugadinimo, yra išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas?

Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu tai, ar pirmajame klausime nurodytas transporto priemonės įtaisas sumontuotas dar vykstant transporto priemonės gamybai, ar pirmajame klausime nurodytas išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo valdymas turi būti įdiegtas į transporto priemonę kaip pataisymas, kaip jis suprantamas pagal 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų 3 straipsnio 2 dalį?

Ar 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų2 3 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama taip, kad nedideliu neatitikimu nelaikoma situacija, kai, sudarius transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį dėl (Sąjungos) teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančios transporto priemonės, transporto priemonėje įdiegiama perjungimo logika, t. y. nustatoma, kad pradėta eksploatuoti transporto priemonė veikia 1 režimu, programinei įrangai nustačius, kad vyksta jos bandymas, t. y. kad transporto priemonė veikia NEVC režimu, transporto priemonė lieka veikti 1 režimu (NEVC), tačiau programinei įrangai nustačius, kad transporto priemonės veikimas neatitinka NEVC paklaidos ribų (± 2 km/h arba ± 1 s greičio profilio nuokrypis), transporto priemonės režimas pasikeičia į 0 režimą (važiavimo sąlygomis), o šiuo režimu išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas valdomas taip, kad Reglamente Nr. 715/2007 nustatytos ribinės vertės nebegali būti išlaikomos, ir toks valdymas įjungiamas taip greitai, kad galiausiai transporto priemonė beveik visuomet veikia 0 režimu.

____________

1 OL L 171, 2007, p. 1.

2 OL L 171, 1999, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 223.