Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 21 mars 2019 – GB mot Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH och Volkswagen AG

(Mål C-244/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Sökande: GB

Svarande: Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon1 tolkas så att det inte är tillåtet att installera en anordning på ett fordon i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 715/2007 vilken gör att avgasåterföringsventilen – det vill säga en komponent som kan påverka utsläppen – är konstruerad så att avgasåterföringstakten, det vill säga andelen av avgaser som återförs, regleras så att ventilen endast garanterar ett läge med låga utsläpp mellan 15 och 33 grader Celsius och endast under 1 000 meters höjd över havet, men att avgasåterföringen utanför detta temperaturintervall, över loppet av 10 grader Celsius, och från 1 000 meter över havet över loppet 250 meter över havet, linjärt minskas till 0, vilket således leder till en höjning av NOx-utsläppen över gränsvärdena som föreskrivs i förordning (EG) nr 715/2007?

Spelar det någon roll för bedömningen av fråga 1 huruvida fordonsansordningen som omnämns i fråga 1 är nödvändig för att skydda motorn från skada?

Spelar det vidare någon roll för bedömningen av fråga 2 huruvida komponenten i motorn som är avsedd att skyddas från skada är avgasåterföringsventilen?

Spelar det någon roll för bedömningen av fråga 1 huruvida fordonsanordningen som omnämns i fråga 1 installerades redan då fordonet tillverkades eller om regleringen av avgasåterföringsventilen som beskrivs i fråga 1 är att anse som en sådan reparation som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier2 som ska göras på fordonet?

Ska artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier tolkas på så sätt att, när ett köpeavtal om ett fordon ingås, så ska ett fordon som överensstämmer med tillämplig (unionsrättslig) lagstiftning överlämnas, och att installation i ett fordon av en omkopplingslogik – det vill säga en reglering som gör att fordonet när det tas i bruk befinner sig i ett läge 1 och när programvaran registrerar att det är en testsituation, det vill säga drift av fordonet inom ramen för den nya europeiska körcykeln (NEDC), så är fordonet kvar i läge 1 (NEDC), men om programvaran däremot registrerar att fordonet befinner utanför toleranserna för NEDC (avvikelser från hastighetsprofilen på +/- 2 km/h eller +/- 1 s), så slår fordonet över i läge 0 (körläge), där avgasåterföringsventilen regleras så att gränsvärdena enligt förordning (EG) nr 715/2007 inte längre kan uppfyllas, varvid denna reglering aktiveras inom så kort tid att fordonet i princip uteslutande körs i läge 0 – inte är att anse som en ringa brist på avtalsenlighet?

____________

1 EUT L 171, 2007, s. 1

2 EGT L 171, 1999, s. 12