Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 26 февруари 2019 г. — Spenner GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-189/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Spenner GmbH & Co. KG

Ответник: Bundesrepublik Deutschland (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle (Федерална агенция за околната среда, германски орган за търговия с квоти за емисии)

Преюдициални въпроси

Изисква ли член 9, параграф 9 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87 на Европейския парламент и на Съвета1 значителното увеличение на капацитета на работеща инсталация да е настъпило през базовия период, определен от държавата членка съгласно член 9, параграф 1 от Решение (2011/278/ЕС)?

Трябва ли в случаите на значителни увеличения на капацитета член 9, параграф 9, първа алинея във връзка с параграф 1 от Решение 2011/278/ЕС да се тълкува в смисъл, че при определянето на историческите равнища на активност за базовия период от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г. историческите равнища на активност на добавения капацитет трябва да се изключват от изчисленията (дори) и при значително увеличение на капацитета, настъпило през базовия период от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г.?

a)    При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Трябва ли член 9, параграф 1 от Решение 2011/278/ЕС да се тълкува в смисъл, че компетентният орган на държавата членка трябва сам да определи базовия период от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г. или от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г., или държавата членка може да предостави на оператора на инсталация правото да избере базовия период?

б)    В случай че държавата членка може да предостави на оператора на инсталация правото на избор:

Трябва ли държавата членка да прилага базовия период, който съответно показва по-високи исторически равнища на активност, въпреки че съгласно правото на държавата членка операторът на инсталацията има право свободно да избира между базовите периоди и решава да избере базов период с по-ниски исторически равнища на активност?

Трябва ли Решение (ЕС) 2017/126 на Комисията от 24 януари 2017 година за изменение на Решение 2013/448/ЕС по отношение на установяването на единен коефициент за междусекторна корекция в съответствие с член 10а от Директива 2003/87 на Европейския парламент и на Съвета2 да се тълкува в смисъл, че коефициентът за междусекторна корекция трябва да се прилага — за квоти, разпределени преди 1 март 2017 г. за периода 2013—2020 г., в първоначалната редакция на член 4 от Решение 2013/448/ЕС и на приложение II към него, а за по-големи дялове квоти за емисии, разпределени след 28 февруари 2017 г. по силата на съдебно решение — по отношение на общото количество по-големи дялове квоти за емисии, разпределени за периода 2013—2020 г., или този коефициент следва да се прилага само за по-големия дял квоти за емисии, разпределени за периода 2018—2020 г.?

____________

1     ОВ L 130, 2011 г., стр. 1.

2 ОВ L 19, 2017 г., стр. 93.