Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 26. února 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

(Věc C-189/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: der Spenner GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Německo (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Předběžné otázky

Vyžaduje čl. 9 odst. 9 rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 20111 , kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, aby k rozsáhlému rozšíření kapacity stávajícího zařízení došlo v základním období, které bylo členským státem určeno podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2011/278?

Musí být čl. 9 odst. 9 první pododstavec ve spojení s čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2011/278 v případě rozsáhlých rozšíření kapacity vykládán tak, že při určení historické úrovně za základní období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 je třeba odhlédnout od historické úrovně činnosti navýšené kapacity, (i) když se rozsáhlé rozšíření kapacity uskutečnilo v základním období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008?

a) V případě kladné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2011/278/EU vykládán v tom smyslu, že příslušný orgán členského státu musí sám určit základní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008, nebo od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010, nebo členský stát může provozovateli přiznat právo na výběr základního období?

b) V případě, že členský stát může provozovateli přiznat právo volby:

Musí členský stát vycházet ze základního období, které v daném případě vede k vyšší historické úrovni činnosti, i když podle práva členského státu provozovatel může svobodně volit mezi základními obdobími a rozhodne se pro volbu základního období s nižší historickou úrovní činnosti?

Musí být rozhodnutí Komise (EU) 2017/126 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/448/EU, pokud jde o stanovení opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví v souladu s článkem 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES2 , vykládáno v tom smyslu, že opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví se na povolenky přidělené před 1. březnem 2017 musí pro roky 2013 až 2020 použít ve výši stanovené původním zněním článku 4 a přílohy II rozhodnutí 2013/448/EU a u povolenek na emise dodatečně přidělených na základě soudního rozhodnutí po 28. únoru 2017 na všechny povolenky dodatečně přidělené pro roky 2013 až 2020, nebo pouze na povolenky dodatečně přidělené pro roky 2018 až 2020?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 130, s. 1.

2 Úř. věst. 2017, L 19, s. 93.