Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 26. veebruaril 2019 – Spenner GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-189/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Spenner GmbH & Co. KG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks,1 artikli 9 lõige 9 eeldab, et tegevkäitise võimsuse oluline suurenemine on toimunud võrdlusperioodil, mille on otsuse 2011/278/EL artikli 9 lõike 1 kohaselt määranud liikmesriik?

2.    Kas otsuse 2011/278/EL artikli 9 lõike 9 esimest lõiku koosmõjus lõikega 1 tuleb võimsuse olulise suurenemise korral tõlgendada nii, et 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 väldanud võrdlusperioodi varasema tootmistaseme määramisel tuleb jätta arvesse võtmata lisatud võimsusega varasem tootmistase, (isegi) kui võimsuse oluline suurenemine toimus võrdlusperioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2008?

3. a)    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas otsuse 2011/278/EL artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi pädev asutus peab ise määrama, kas võtta aluseks võrdlusperiood 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2008 või võrdlusperiood 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010, või võib liikmesriik anda võrdlusperioodi valiku õiguse käitajale?

b)    Kui liikmesriik võib anda valikuõiguse käitajale:

Kas liikmesriik peab aluseks võtma võrdlusperioodi, mille varasem tootmistase on kõrgem, olgugi et liikmesriigi õiguse kohaselt võib käitaja võrdlusperioodide vahel vabalt valida ja teeb valiku madalama varasema tootmistasemega võrdlusperioodi kasuks?

4.    Kas komisjoni 24. jaanuari 2017. aasta otsust (EL) 2017/126, millega muudetakse otsust 2013/448/EL seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ2 artikli 10a kohaselt kehtestatud ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendiga, tuleb tõlgendada nii, et sektoriülest paranduskoefitsienti tuleb lubatud heitkoguse ühikutele, mis on eraldatud enne 1. märtsi 2017, kohaldada esialgses redaktsioonis, nagu see on aastateks 2013–2020 sätestatud otsuse 2013/448/EL artiklis 4 ja II lisas, ning kas pärast 28. veebruari 2017 täiendavalt eraldatud lubatud heitkoguse ühikute puhul tuleb seda paranduskoefitsienti kohtuotsuse põhjal kohaldada kõikidele aastateks 2013–2020 täiendavalt eraldatud lubatud heitkoguse ühikutele või ainult aastateks 2018–2020 täiendavalt eraldatud lubatud heitkoguse ühikutele?

____________

1 ELT 2011, L 130, lk 1.

2 ELT 2017, L 19, lk 93.