Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 26.2.2019 – Spenner GmbH & Co. KG v. Saksan valtio

(asia C-189/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Spenner GmbH & Co. KG

Revision-menettelyn vastapuoli: Saksan valtio, jota edustaa Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle

Ennakkoratkaisukysymykset

Edellytetäänkö päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annetun komission päätöksen 2011/278/EU1 9 artiklan 9 kohdassa, että vakiintuneen laitoksen kapasiteetin merkittävä laajentuminen on tapahtunut viiteajanjaksolla, jonka jäsenvaltio on määrittänyt päätöksen 2011/278/EU 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

Onko päätöksen 2011/278/EU 9 artiklan 9 kohdan ensimmäistä alakohtaa, luettuna yhdessä saman artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava kapasiteetin merkittävän laajentumisen tapauksessa siten, että määritettäessä viiteajanjakson 1.1.2009–31.12.2010 historiallisia tuotantotasoja on jätettävä huomiotta lisäkapasiteetin historialliset tuotantotasot, (silloinkin) kun kapasiteetin merkittävä laajentuminen on tapahtunut viiteajanjaksolla 1.1.2005–31.12.2008?

a)    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

onko päätöksen 2011/278/EU 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on itse määritettävä viiteajanjakso käsittämään joko ajanjakson 1.1.2005–31.12.2008 tai ajanjakson 1.1.2009–31.12.2010, vai voiko jäsenvaltio antaa toiminnanharjoittajalle oikeuden valita viiteajanjakson?

b)    Jos jäsenvaltio voi antaa toiminnanharjoittajalle oikeuden valita viiteajanjakson:

onko jäsenvaltion otettava lähtökohdaksi viiteajanjakso, joka johtaa korkeampiin historiallisiin tuotantotasoihin, vaikka toiminnanharjoittaja voi jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti valita viiteajanjakson vapaasti ja valitsee viiteajanjakson, jona historialliset tuotantotasot ovat alhaisemmat?

Onko päätöksen 2013/448/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 24.1.2017 annettua komission päätöstä (EU) 2017/1262 tulkittava siten, että päätöksen 2013/448/EU 4 artiklassa ja liitteessä II tarkoitettua monialaista korjauskerrointa alkuperäisen toisinnon mukaisena on sovellettava ennen 1.3.2017 määritettyihin päästöoikeuksiin vuosiksi 2013–2020 ja 28.2.2017 jälkeen tuomioistuinratkaisun perusteella hyväksyttyjen lisäpäästöoikeuksien koko määrään vuosiksi 2013–2020 vai ainoastaan lisäpäästöoikeuksiin vuosiksi 2018–2020?

____________

1 EUVL 2011, L 130, s. 1.

2 EUVL 2017, L 19, s. 93.