Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – der Spenner GmbH & Co. KG kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-189/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: der Spenner GmbH & Co. KG

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Feltételezi-e a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat1 9. cikkének (9) bekezdése, hogy valamely meglévő létesítmény esetében a jelentős kapacitásbővítés abban az alapidőszakban történjen, amelyet a tagállam a 2011/278/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott?

A jelentős kapacitásbővítéssel kapcsolatban úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 9. cikke (9) bekezdésének első albekezdését, hogy a 2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő alapidőszakra vonatkozó múltbeli tevékenységi szint meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a hozzáadott kapacitás múltbeli tevékenységi szintjét (még akkor is), ha a jelentős kapacitásbővítés a 2005. január 1-jétől 2008. december 31-ig terjedő alapidőszakban történt?

a)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdését, hogy magának az illetékes tagállami hatóságnak kell meghatároznia a 2005. január 1-jétől 2008. december 31-ig terjedő vagy a 2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő alapidőszakot, vagy a tagállam átengedheti az alapidőszak kiválasztásának jogát az üzemeltetőnek?

b)    Amennyiben a tagállam választási jogot biztosíthat az üzemeltető részére:

A tagállamnak azt az alapidőszakot kell alapul vennie, amely az adott esetben magasabb múltbeli tevékenységi szintet eredményezi, még akkor is, ha az üzemeltető a tagállami jog szerint szabadon választhat az alapidőszakok között, és egy alacsonyabb múltbeli tevékenységi szinttel rendelkező alapidőszak mellett dönt?

Úgy kell-e értelmezni a 2013/448/EU bizottsági határozatnak az egységes ágazatközi korrekciós tényező 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikkének értelmében való meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. január 24-i (EU) 2017/126 bizottsági határozatot,2 hogy a 2017. március 1-jét megelőző kiosztások esetében a 2013 és 2020 közötti időszakra az ágazatközi korrekciós tényező a 2013/448/EU határozat 4. cikkének és II. mellékletének eredeti változata szerint alkalmazandó, és többletkibocsátási egységek 2017. február 28-át követő, bírósági ítéleten alapuló kiosztása esetében az ágazatközi korrekciós tényező a 2013 és 2020 közötti időszakra megállapított összes többletkibocsátási egységre vagy csak a 2018 és 2020 közötti időszakra megállapított többletkibocsátási egységekre alkalmazandó?

____________

1     HL 2011. L 130., 1. o.

2 HL 2017. L 19., 93. o.