Language of document :

2019 m. vasario 26 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Spenner GmbH & Co. KG / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-189/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Spenner GmbH & Co. KG

Kita kasacinio proceso šalis: Vokietijos Federacinė Respublika (Federalinė aplinkos agentūra, Vokietijos prekybos apyvartiniais taršos leidimais tarnyba)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės1 , 9 straipsnio 9 dalyje yra nustatyta sąlyga, kad esamo įrenginio pajėgumas turi būti buvęs labai išplėstas per bazinį laikotarpį, kurį pagal Sprendimo 2011/278 9 straipsnio 1 dalį nustatė valstybė narė?

2.    Ar Sprendimo 2011/278 9 straipsnio 9 dalies pirmą pastraipą, siejamą su 1 dalimi, didelių pajėgumo išplėtimų atvejais reikia aiškinti taip, kad, nustatant ankstesnio bazinio laikotarpio, trukusio nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., veiklos lygį, į padidinto pajėgumo ankstesnio laikotarpio veiklos lygį atsižvelgti nereikia, (net) jei pajėgumas buvo labai išplėstas baziniu laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.?

3. a)    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar Sprendimo 2011/278 9 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad kompetentinga valstybės narės institucija bazinį laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. arba nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. turi nustatyti pati, ar valstybei narei leidžiama suteikti teisę įrenginį eksploatuojančiam veiklos vykdytojui pasirinkti bazinį laikotarpį?

b)    Jei valstybei narei leidžiama įrenginį eksploatuojančiam veiklos vykdytojui suteikti pasirinkimo teisę:

Ar valstybė narė turi remtis baziniu laikotarpiu, kuris sąlygoja atitinkamai aukštesnį ankstesnio laikotarpio veiklos lygį, net jei įrenginį eksploatuojantis veiklos vykdytojas pagal valstybės narės teisę gali savo nuožiūra pasirinkti vieną iš bazinių laikotarpių ir pasirenka bazinį laikotarpį su žemesniu ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu?

4.    Ar 2017 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/126, kuriuo dėl bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/448/ES2 , reikia aiškinti taip, kad apyvartiniams taršos leidimams už 2013-2020 m., suteiktiems iki 2017 m. kovo 1 d., turi būti taikomas pirminės redakcijos Sprendimo 2013/448 4 straipsnyje ir II priede nurodytas įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas, o papildomiems apyvartiniams taršos leidimams dėl 2013-2020 m. laikotarpio, suteiktiems po 2017 m. vasario 28 d. teismo sprendimu, jis turi būti taikomas visam papildomų leidimų dėl 2013-2020 m. laikotarpio kiekiui, ar tik papildomiems apyvartiniams taršos leidimams dėl 2018-2020 m. laikotarpio?

____________

1 OL L 130, 2011, p. 1.

2 OL L 19, 2017, p. 93.