Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Spenner GmbH & Co. KG/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-189/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzēja: Spenner GmbH & Co. KG

Atbildētāja revīzijas tiesvedībā: Vācijas Federatīvā Republika (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES (2011. gada 27. aprīlis), ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK 1 , 9. panta 9. punktā ir paredzēts priekšnoteikums par to, ka ievērojama esošās iekārtas jaudas palielināšana ir notikusi bāzes periodā, kuru saskaņā ar Lēmuma 2011/278/ES 9. panta 1. punktu ir noteikusi dalībvalsts?

Vai Lēmuma 2011/278/ES 9. panta 9. punkta pirmā daļa, skatīta kopā ar tā 1. punktu, ievērojamas jaudas palielināšanas gadījumā ir jāinterpretē tādējādi, ka, nosakot bāzes perioda no 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim vēsturiskos darbības līmeņus, ir jāatskaita papildu jaudas vēsturiskais darbības līmenis, (pat) ja ievērojamā jaudas palielināšana ir notikusi bāzes periodā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim?

a)    Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši:

Vai Lēmuma 2011/278/ES 9. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts kompetentai iestādei bāzes periods no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim vai no 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim ir jānosaka pašai vai arī dalībvalsts var dot operatoram tiesības izvēlēties bāzes periodu?

b)    Ja dalībvalsts drīkst piešķirt operatoram izvēles tiesības:

Vai dalībvalstij ir jāpamatojas uz bāzes periodu, no kura izriet augstāks vēsturiskais darbības līmenis, arī ja operators saskaņā ar dalībvalsts tiesībām var brīvi izvēlēties starp bāzes periodiem un izvēlas bāzes periodu ar zemāku vēsturisko darbības līmeni?

Vai Komisijas Lēmums (ES) 2017/126 (2017. gada 24. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2013/448/ES attiecībā uz vienota starpnozaru korekcijas koeficienta noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 2 10.a pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka starpnozaru korekcijas koeficients pirms 2017. gada 1. marta piešķirtajām kvotām ir jāpiemēro Lēmuma 2013/448/ES attiecībā uz 2013.–2020. gadu 4. panta un II pielikuma sākotnējā redakcijā un papildu kvotu gadījumā, par kuru piešķiršanu ir lēmusi tiesa pēc 2017. gada 28. februāra, ir jāpiemēro visām papildu kvotām par 2013.–2020. gadu vai tikai papildu kvotām par 2018.–2020. gadu?

____________

1 OV 2011, L 130, 1. lpp.

2 OV 2017, L 19, 93. lpp.