Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 26. februára 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

(vec C-189/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: der Spenner GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

Vyžaduje článok 9 ods. 9 rozhodnutia Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady1 2003/87/ES (2011/278/EÚ), aby k významnému zvýšeniu kapacity existujúceho zariadenia došlo v referenčnom období, ktoré bolo určené členským štátom podľa článku 9 ods. 1 rozhodnutia (2011/278/EÚ)?

Má sa článok 9 ods. 9 prvý pododsek v spojení s odsekom 1 rozhodnutia 2011/278/EÚ v prípade významných zvýšení kapacity vykladať v tom zmysle, že pri určení historickej úrovne činnosti referenčného obdobia od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 treba odpočítať historickú úroveň činnosti pridanej kapacity, (aj) keď k významnému zvýšeniu kapacity došlo v referenčnom období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008?

a)    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Má sa článok 9 ods. 1 rozhodnutia 2011/278/EÚ vykladať v tom zmysle, že príslušný úrad členského štátu musí sám určiť referenčné obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 alebo od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, alebo členský štát môže priznať právo výberu referenčného obdobia prevádzkovateľovi zariadenia?

b)    V prípade, že členský štát môže priznať prevádzkovateľovi zariadenia právo voľby:

Musí členský štát vychádzať z toho referenčného obdobia, ktoré vedie k vyššej historickej úrovni činnosti, aj keď si prevádzkovateľ zariadenia môže slobodne vybrať spomedzi referenčných období a rozhodne sa pre referenčné obdobie s nižšími historickými úrovňami činnosti?

Má sa rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/126 z 24. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/448/EÚ, pokiaľ ide o stanovenie jednotného medziodvetvového korekčného faktora v súlade s článkom 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES2 vykladať v tom zmysle, že medziodvetvový korekčný faktor sa v prípade prideľovania pred 1. marcom 2017 uplatňuje podľa pôvodného znenia článku 4 a prílohy II rozhodnutia 2013/448/EÚ pre obdobie rokov 2013 – 2020 a v prípade pridelenia vyššieho počtu emisných kvót súdom po 28. februári 2017 sa uplatňuje na celý objem vyššieho počtu pridelení pre roky 2013 – 2020 alebo iba na vyšší počet pridelení pre roky 2018 – 2020?

____________

1 Ú. v. EÚ L 130, 2011, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 19, 2017, s. 93.