Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 26 februari 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-189/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: der Spenner GmbH & Co. KG

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Tolkningsfrågor

Förutsätter artikel 9.9 i kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG1 , att den betydande kapacitetsökningen i en befintlig anläggning har genomförts under referensperioden som fastställts av medlemsstaten enligt artikel 9.1 i nämnda beslut?

Ska artikel 9.9 första stycket jämförd med artikel 9.1 i beslut 2011/278/EU, vid betydande kapacitetsökningar, tolkas så att det vid fastställandet av den historiska verksamhetsnivån under referensperioden 1 januari 2009–31 december 2010 är nödvändigt att eliminera tillagd kapacitet från beräkningen av den historiska verksamhetsnivån, (även) om den betydande kapacitetsökningen genomfördes under referensperioden 1 januari 2005–31 december 2008?

a)    Om fråga 1 ska besvaras jakande:

Ska artikel 9.1 i beslut 2011/278/EU tolkas så, att den behöriga myndigheten i medlemsstaten själv ska fastställa om referensperioden januari 2005–31 december 2008 eller referensperioden 1 januari 2009–31 december 2010 ska tillämpas, eller får medlemsstaten ge verksamhetsutövaren rätt att välja referensperiod?

b)    Om medlemsstaten får ge verksamhetsutövaren rätt att välja referensperiod:

Ska medlemsstaten tillämpa referensperioden som i det aktuella fallet medför en högre historisk verksamhetsnivå, även om verksamhetsutövaren enligt nationell rätt har rätt att fritt välja referensperiod och bestämmer sig för att välja en referensperiod med lägre historisk verksamhetsnivå?

Ska kommissionens beslut (EU) 2017/126 av den 24 januari 2017 om ändring av beslut 2013/448/EU vad gäller fastställande av en enhetlig, sektorsövergripande korrigeringsfaktor i enlighet med artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG2 tolkas så, att den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för utsläppsrätter som tilldelats innan den 1 mars 2017 ska tillämpas enligt den ursprungliga lydelsen av artikel 4 i och bilaga II till beslut 2013/448/EU för åren 2013–2020 och, om ytterligare utsläppsrätter har tilldelats efter den 28 februari 2017 genom domstolsbeslut, ska tillämpas på hela den ytterligare tilldelningen för åren 2013–2020 eller endast för den ytterligare tilldelningen för åren 2018–2020?

____________

1 EUT L 130, 2011, s. 1.

2 EUT L 19, 2017, s. 93.