Language of document :

Жалба, подадена на 2 април 2019 г. от Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA) срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 17 януари 2019 г. по дело T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Дело C-280/19 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA) (представители: Francesca Sgritta и Miguel Pesquera Alonso, подпомагани от Evangelos Kourakis, dikigoros)

Друга страна в производството: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна и да отмени решението в частта, установяваща, че: 1) сумата от 184 157,00 EUR, представляваща разходи за персонал, попада в допустимите разходи, и 2) са допустими непреките разходи във връзка с посочените разходи за персонал в размер на 36 831,40 EUR,

да преразгледа по същество дело T-348/16 OP1 и да отхвърли жалбата на APS, внесена по дело T-348/16, що се отнася до поисканата сума от EUR 184 157,00 + EUR 36 831,40,

да осъди APT да понесе собствените си съдебни разноски и тези на ERCEA както в настоящото производството, така и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на настоящата жалба във връзка с отмяната на съдебното решение ERCEA сочи 4 основания:

1.    С първото се твърдят следните грешки, допуснати от Общия съд:

i.    нарушение на норми от общ интерес на правото на Съюза, по-специално относно Седмата рамкова програма за научни изследвания, на уредбата на тази програма (например Регламент (ЕО) № 1906/2006) и на Финансовия регламент (наричани по-нататък „регламентите“);

ii.    нарушение на правилата за тълкуване поради възприето неправилно и недопустимо тълкуване на разпоредбите на Споразумение за безвъзмездно подпомагане № 211166 (наричано по-нататък „СБП“), което е несъвместимо и с регламентите, поради което е в разрез със закона;

iii.    при условията на евентуалност, изопачаване на точния смисъл на релевантните разпоредби на СБП и съответно на представените доказателства;

iv.    липса на мотиви относно: 1) причините, поради които не е налице надзор в случай на работа от разстояние или 2) защо всички видове работа от разстояние по дефиниция отговарят на изискванията за надзор, тоест без да са необходими допълнителни мерки (ако се приеме, че надзорът е бил необходим и при работа от разстояние).

2.    Второто основание за отмяна е свързано с факта, че Общият съд — макар да е установил правилно законовите изисквания за допустимостта на предложението — е приел, че въпросното предложение е законосъобразно, въпреки че е било изпълнено само едно от условията (за ефективни часове положен труд), тъй като (по негова преценка) не е било оспорено от ERCEA. Поради това незаконосъобразно Общият съд не е спазил:

i.    регламентите;

ii.    правните норми относно договорите;

iii.    отново изискването за адекватно мотивиране на съдебните решения, ако се приеме, че не е пропуснал да прецени останалите условия (и го е направил съзнателно);

iv.    при всички положения — и тъй като не е пропуснал да прецени останалите условия и всъщност ги е преценил имплицитно — правилата относно тежестта на доказване.

3.    Третото основание за отмяна е свързано с факта, че Общият съд е приел, че договорът за изработка между APT и изследователите е допускал работата от разстояние, с което е допуснал следните грешки:

i.    нарушил е правилата за тълкуване на договорите, като е възприел очевидно неправилно и недопустимо тълкуване на договорите за изработка;

ii.    изопачил е съответните доказателства;

iii.    постановил е недостатъчно и противоречиво мотивирано решение по важни въпроси, предмет на разглеждане по делото.

4.    Четвъртото основание за отмяна е свързано със следните грешки на Общия съд:

i.    липса на преценка на обичайната практика на APT във връзка с работата от разстояние и използване на предмета на преценка (тоест на разглеждания договор за изработка) като основа за постановяването на решение. Поради това изложените мотиви са недостатъчни и явно неоснователни;

ii.    при условията на евентуалност, нарушение на правилата относно доказателствената тежест и справедливото мотивиране на съдебните решения, тъй като изобщо не е преценил каква е била обичайната практика на APT във връзка работата от разстояние на служителите и не е изложил никакви подробни съображения по същество.

____________

1 EU:T:2019:14.