Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. dubna 2019 Výkonnou agenturou Evropské rady pro výzkum (ERCEA) proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 17. ledna 2019 ve věci T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. ERCEA

(Věc C-280/19 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) (zástupci: Francesca Sgritta a Miguel Pesquera Alonso, zmocněnci, a Evangelos Kourakis, dikigoros)

Další účastník řízení: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil tento kasační opravný prostředek za přípustný a opodstatněný, a v důsledku toho zrušil rozsudek v části, v níž stanoví: 1) že částka ve výši EUR 184 157,00 za náklady na zaměstnance spadá do uznatelných nákladů a 2) že jsou uznatelné nepřímé náklady související s uvedenými náklady na zaměstnance ve výši EUR 36 831,40;

přezkoumal věc samou ve věci T-348/16 OP1 a zamítl žalobu APT podanou ve věci T-348/16 v souvislosti s požadovanou částkou ve výši EUR 184 157,00 + EUR 36 831,40;

uložil APS, aby nesl vlastní náklady řízení a nahradil náklady řízení vynaložené ERCEA související s tímto řízením, jakož i s řízením před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu tohoto kasačního opravného prostředku předkládá ERCEA v souvislosti s návrhem na zrušení rozsudku 4 základní důvody:

1. První důvod týkající se následujících pochybení Tribunálu:

i. porušil pravidla unijního práva stran veřejného zájmu, zejména pravidla týkající se sedmého rámcového programu pro výzkum, právní předpisy upravující tento program (například nařízení [ES] č. 1906/2006) a finanční nařízení (dále jen „právní předpisy“);

ii. porušil výkladová pravidla tím, že přijal nesprávný a nepřípustný výklad grantové dohody č. 211166 (dále jen „GD“), který je ostatně neslučitelný s právními předpisy, a z tohoto důvodu v rozporu se zákonem;

iii. podpůrně zkreslil přesný význam relevantních ustanovení GD, a v důsledku toho zkreslil předložené důkazy;

iv. nemohl uvést odůvodnění: 1) protože není třeba dohledu v případě práce z domova nebo 2) protože všechny druhy práce z domova již pojmově splňují požadavky na dohled, aniž je třeba dodatečných opatření (za předpokladu, že by dohled musel být vykonáván i v případě práce z domova).

2. Druhý důvod směřující ke zrušení se týká skutečnosti, že Tribunál – přestože správně stanovil zákonné požadavky pro přípustnost návrhu – rozhodl, že dotčený návrh je oprávněný, zatímco pouze jedna z podmínek (tj. podmínka skutečně odpracovaných hodin) byla splněna, jelikož (podle jeho konstatování) ERCEA ji nezpochybňovala. Tribunál tudíž neodůvodněně porušil:

i. i Právní předpisy;

ii. právní pravidla týkající se dohod;

iii. opět požadavek řádného odůvodnění rozsudků, připustíme-li, že neopomněl posoudit ostatní podmínky (a že tak učinil vědomě);

iv. v každém případě – a vzhledem k tomu, že neopomněl posoudit ostatní podmínky a ve skutečnosti je implicitně posoudil – pravidla důkazního břemene.

3. Třetí důvod směřující ke zrušení se týká skutečnosti, že Tribunál rozhodl, že smlouva o dílo mezi APT a výzkumnými pracovníky připouští práci z domova, čímž se tak dopustil následujících pochybení:

i. porušil pravidla pro výklad dohod tím, že přijal výklad, který je zjevně nesprávný a nepřípustný pro smlouvy o dílo;

ii. zkreslil příslušné důkazy;

iii. vydal rozsudek s nedostatečným a rozporným odůvodněním, pokud jde o důležité body věci.

4. Čtvrtý důvod směřující ke zrušení se týká následujících pochybení Tribunálu:

i. neposoudil běžnou praxi APT ohledně práce z domova a využil předmětu posouzení (tj. dotčené smlouvy o dílo) jako referenčního základu pro rozhodnutí. V důsledku toho uvedené odůvodnění není dostatečné a je zjevně neopodstatněné;

ii. podpůrně porušil pravidla důkazního břemene a řádného odůvodnění rozsudků, neboť vůbec neposoudil, jaká je běžná praxe APT ohledně práce z domova jeho zaměstnanců a v tomto ohledu neuvedl žádné podrobnosti.

____________

1 EU:T:2019:14.