Language of document :

Valitus, jonka Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) on tehnyt 2.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. ERCEA, 17.1.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-280/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) (asiamiehet: Francesca Sgritta ja Miguel Pesquera Alonso, avustajanaan Evangelos Kourakis, dikigoros)

Muu osapuoli: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että tämä valitus on perusteltu ja on otettava tutkittavaksi ja tämän seurauksena kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä todetaan seuraavaa: 1) 184 157,00 euron suuruinen summa, joka liittyy henkilöstökuluihin, kuuluu hyväksyttäviin kustannuksiin, 2) edellä mainittuihin henkilöstökuluihin liittyvät epäsuorat kustannukset, joiden määrä on 36 831,40 euroa, ovat hyväksyttäviä kustannuksia

asia T-348/16 OP1 on tarkasteltava uudelleen ja APT:n asiassa T-348/16 nostama kanne, joka liittyy edellä mainittuihin 184 157,00 euron ja 36 831,40 euron suuruisiin summiin, on hylättävä

APT on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan ERCEAlle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tässä menettelyssä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

ERCEA vetoaa valituksensa tueksi, siltä osin kuin se vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista, neljään valitusperusteeseen:

1. Ensimmäinen valitusperuste, jossa valittaja väittää unionin yleisen tuomioistuimen tehneen seuraavat virheet:

i. unionin oikeuden yleisen edun mukaisten sääntöjen rikkominen, erityisesti kun on kyse seitsemännen tutkimuksen puiteohjelmaa koskevista säännöistä, kyseiseen ohjelmaan sovellettavista säännöistä (esimerkiksi asetus [EY] N:o 1906/2006) ja varainhoitoasetuksesta (jäljempänä asetukset)

ii. tulkintaa koskevien sääntöjen rikkominen ja avustussopimuksen nro 211166 (jäljempänä avustussopimus) tulkinta tavalla, joka on virheellinen ja jota ei voida hyväksyä ja joka lisäksi on lainvastainen, koska se on ristiriidassa edellä mainittujen asetusten kanssa

iii. toissijaisesti avustussopimuksen merkityksellisten säännösten ilmeisen merkityssisällön vääristäminen ja tämän seurauksena esitetyn todistusaineiston huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla

iv. perustelujen puuttuminen 1) siltä osin, minkä vuoksi valvonta ei ollut etätyön osalta tarpeellista tai 2) siltä osin, minkä vuoksi kaikentyyppisen etätyön katsotaan automaattisesti vastaavan valvontaa koskevia vaatimuksia ilman, että tarvitaan täydentäviä toimenpiteitä (olettaen, että unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi, että valvontaa edellytettiin myös etätyön osalta).

2. Toinen valitusperuste, jossa valittaja vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista, koska unionin yleinen tuomioistuin – siitä huolimatta, että se määritteli asianmukaisella tavalla ehdotuksen hyväksyttävyyden lailliset edellytykset – katsoi, että kyseessä oleva ehdotus oli lainmukainen vaikka vain yksi edellytys (kyseessä on tosiasiallisia työtunteja koskeva vaatimus) täyttyi, koska (sen mukaan) ERCEA ei kiistänyt sen täyttymistä. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin:

i. rikkoi asetuksia

ii. rikkoi sopimuksia koskevia oikeussääntöjä

iii. laiminlöi tuomioiden asianmukaista perustelemista koskevaa velvollisuutta, jos katsotaan, ettei se jättänyt tarkastelematta muita edellytyksiä (ja että se teki tämän tietoisesti)

iv. joka tapauksessa – ja ottaen huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin ei jättänyt muita edellytyksiä arvioimatta ja arvioi niitä implisiittisesti – rikkoi todistustaakkaa koskevia sääntöjä.

3. Kolmas valitusperuste, jossa valittaja vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että APT:n ja tarkastajien välisessä palvelujen tarjoamista koskevassa sopimuksessa hyväksyttiin etätyö, jolloin se teki seuraavat virheet:

i. sopimusten tulkitsemista koskevien sääntöjen rikkominen, kun unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi palvelujen tarjoamista koskevia sopimuksia tavalla, joka on ilmeisen virheellinen ja jota ei voida hyväksyä

ii. esitetyn todistusaineiston huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla

iii. tuomion puutteelliset ja ristiriitaiset perusteet asian merkittävien seikkojen osalta.

4. Neljäs valitusperuste, jossa unionin yleistä tuomioistuinta arvostellaan seuraavista virheistä:

i. unionin yleinen tuomioistuin ei tarkastellut APT:n käytäntöjä etätyön osalta, ja se käytti arvioinnin kohteena ollutta sopimusta arvioinnin perustana. Tämän seurauksena sen esittämät perustelut olivat puutteelliset, koska ne olivat olennaisilta osin perusteettomat

ii. toissijaisesti unionin yleinen tuomioistuin rikkoi todistusaineistoa ja tuomioiden lainmukaisia perusteluita koskevia sääntöjä, koska se ei millään tavalla tarkastellut, mikä oli APT:n käytäntö työntekijöidensä etätyön osalta ja koska se ei esittänyt sen osalta minkäänlaisia yksityiskohtia.

____________

1 EU:T:2019:14.