Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-348/16. OP sz., Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis kontra ERCEA ügyben 2019. január 17-én hozott ítélete ellen az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) által 2019. április 2-án benyújtott fellebbezés

(C-280/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) (képviselők: Francesca Sgritta és Miguel Pesquera Alonso meghatalmazottak, Evangelos Kourakis dikigoros)

A másik fél az eljárásban: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

a jelen fellebbezést nyilvánítsa megalapozottnak és elfogadhatónak, következésképpen helyezze hatályon kívül az ítéletet azon részében, amelyben az kimondja, hogy: 1) a 184 157,00 EUR összeg a személyzeti költségek tekintetében a támogatható költségek körébe tartozik és 2) az említett személyzeti költségekre vonatkozó közvetett költségek 36 831,40 EUR összeg tekintetében támogathatóak;

vizsgálja felül érdemben a T-348/16 OP.1 sz. ügyet, és utasítsa el az APT T-348/16. sz. ügyben benyújtott keresetet a követelt 184 157,00 + 36 831,40 EUR vonatkozásában;

az APT-t kötelezze a saját részéről és az ERCEA részéről a jelen eljárásra, valamint a Törvényszék előtti eljárásra vonatkozóan felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló jelen fellebbezés alátámasztása érdekében az ERCEA négy fő jogalapra hivatkozik.

1. Az első jogalap a Törvényszék által elkövetett alábbi hibákra vonatkozik:

i. megsértette az uniós jog közérdekű normáit, különösen a hetedik kutatási keretprogram normáit, az e programra irányadó szabályozást (például az 1906/2006 [EK] rendeletet és a költségvetési rendeletet (a továbbiakban: rendeletek);

ii. megsértette az értelmezésre vonatkozó normákat azzal, hogy a 211166. sz. támogatási szerződést téves és elfogadhatatlan módon értelmezte, amely egyébiránt összeegyeztethetetlen a rendeletekkel, és ekként jogellenes;

iii. másodlagosan meghamisította a támogatási szerződés releváns rendelkezéseinek pontos jelentését, következésképpen elferdítette az ezekből eredő bizonyítékokat;

iv. nem adott indokolást arra vonatkozóan, hogy 1) távmunka esetén miért nincs szükség a felügyeletre vagy 2) miért elégíti ki a felügyelet követelményét a távmunka minden típusa per definitionem, tehát további intézkedések követelménye nélkül (feltéve hogy a felügyeletre a távmunka tekintetében is szükség van).

2. A második hatályon kívül helyezési jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék – jóllehet helytállóan meghatározta az ajánlat támogathatóságának jogszabályi követelményeit – megállapította, hogy a szóban forgó javaslat jogszerű, noha csak a feltételek egyike (vagyis a tényleges munkaórák feltétele) teljesült, mivel (megítélése szerint) azt az ERCEA nem vitatta. Következésképpen a Törvényszék jogellenesen megsértette:

i. a rendeleteket;

ii. a szerződésekre vonatkozó jogi normákat;

iii. az ítéletek megfelelő indokolására vonatkozó követelményt újból, feltéve hogy nem mulasztotta el a többi feltétel értékelését (és azt tudatosan tette);

iv. mindenesetre – és tekintettel arra, hogy nem mulasztotta el a többi feltétel értékelését és azokat implicite ténylegesen értékelte – a bizonyítási teherre vonatkozó normákat.

3. A harmadik hatályon kívül helyezésre vonatkozó jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék megállapította, hogy az APT és a kutatók közötti vállalkozási szerződés lehetővé teszi a távmunkát, és ezzel az alábbi hibákat követte el:

i. megsértette a szerződések értelmezésére vonatkozó normákat, azoknak nyilvánvalóan téves és elfogadhatatlan értelmezést adva a vállalkozási szerződések vonatkozásában;

ii. elferdítette a bizonyítékokat;

iii. olyan ítéletet hozott, amelynek indokolása nem elégséges és ellentmondásos az ügy fontos pontjai vonatkozásában.

4. A negyedik hatályon kívül helyezési jogalap a Törvényszék által elkövetett alábbi hibákra vonatkozik:

i. elmulasztotta az APT-nek a távmunkára vonatkozó bevett gyakorlatát értékelni, és az értékelés tárgyát (vagyis a szóban forgó vállalkozási szerződést) referenciaalapként alkalmazta az eljárásban. Következésképpen az általa nyújtott indokolás nem volt elégséges, lévén, az nyilvánvalóan megalapozatlan volt;

ii. másodlagosan megsértette a bizonyítási teherre és az ítéletek megfelelő indokolására vonatkozó szabályokat, amennyiben egyáltalán nem értékelte, hogy az APT milyen bevett gyakorlatot folytat alkalmazottainak távmunkájával kapcsolatban, és e tekintetben nem szolgált semmilyen részlettel.

____________

1 EU:T:2019:14.