Language of document :

2019 m. balandžio 2 d. Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA

(Byla C-280/19 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA), (atstovai: Francesca Sgritta ir Miguel Pesquera Alonso, ir advokatas Evangelos Kourakis)

Kita proceso šalis: Aristotelion Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APS)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškininį priimtinu ir pagrįstu ir, todėl panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek jame nustatyta, kad: 1) 184 157,00 EUR išlaidos personalui yra atlygintinos išlaidos ir 2) atlygintinos 36 831,40 EUR netiesioginės išlaidos, susijusios su minėtomis išlaidomis personalui,

iš naujo iš esmės išnagrinėti bylą T-348/16 OP1 ir atmesti APS ieškinį byloje T-348/16, kiek tai susiję su reikalavimu dėl 184 157,00 EUR sumos kartu su 36 831,40 EUR suma,

nurodyti APS sumokėti jo paties ir ERCEA bylinėjimosi šiame procese ir Bendrajame teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama šį apeliacinį skundą, kuriuo prašoma panaikinti sprendimą, ERCEA nurodo 4 pagrindus.

1. Pirmasis pagrindas susijęs su šiomis Bendrojo Teismo padarytomis klaidomis:

i. Bendrasis Teismas pažeidė Sąjungos teisės viešojo intereso taisykles, o konkrečiai nuostatas dėl mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos normas, teisės aktus, kuriais reglamentuojama ši programa (pavyzdžiui, Reglamentą [EB] Nr. 1906/2006) ir Finansinį reglamentą (toliau – Reglamentai),

ii. Bendrasis Teismas pažeidė aiškinimo taisykles kai klaidingai ir nepriimtinai išaiškino susitarimą dėl dotacijos Nr. 211166 (toliau – Susitarimas), kuris, be kita ko, neatitinka Reglamentų, todėl neteisėtas,

iii. arba Bendrasis Teismas iškraipė reikšmingų Susitarimo nuostatų prasmę, ir todėl iškraipė anksčiau pateiktus įrodymus,

iv. Bendrasis Teismas nepaaiškino: 1) kodėl nereikia prižiūrėti nuotolinio darbo arba 2) kodėl visi nuotolinio darbo atitinka priežiūros reikalavimus ir nereikia papildomų priemonių (jei pripažintume, kad priežiūra reikalinga ir nuotoliniam darbui).

2. Antrasis pagrindas dėl panaikinimo susijęs su aplinkybe, kad Bendrasis Teismas (jei teisingai nustatyti pasiūlymo priimtinumo teisiniai reikalavimai) pripažino, kad reikalavimas yra teisėtas, nors tik viena sąlyga (t. y. sąlyga dėl faktinių valandų skaičiaus) buvo tenkinama, nes (jo nuomone) ERCEA jos neginčijo. Todėl Bendrasis Teismas pažeidė:

i. Reglamentus,

ii. sutartims taikytinus teisės aktus,

iii. tinkamo sprendimo motyvavimo reikalavimą, jei pripažintume kad kitas sąlygas taip pat vertino (ir tai darė sąmoningai),

iv. bet kokiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad vertino kitas sąlygas ir jas iš tikrųjų vertino netiesiogiai, pažeidė įrodinėjimo taisykles.

3. Trečiasis pagrindas dėl panaikinimo susijęs su aplinkybe, kad Bendrasis Teismas nusprendė, jog darbo sutartis tarp APS ir mokslininkų leido nuotolinį darbą, todėl jis padarė šias klaidas:

i. pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, kai darbo sutartis aiškino akivaizdžiai klaidingai ir nepriimtinai,

ii. iškraipė reikšmingus įrodymus,

iii. priėmė sprendimą, pateikdamas nepakankamus ir prieštaringus motyvus dėl reikšmingų bylai klausimų.

4. Ketvirtasis pagrindas dėl panaikinimo susijęs su šiomis Bendrojo Teismo padarytomis klaidomis:

i. neišnagrinėjo įprastos APS praktikos nuotolinio darbo srityje ir priimdamas sprendimą naudojosi vertinimo dalyku (aptariama darbo sutartimi). Todėl jo pateiktas motyvavimas yra nepakankamas ir akivaizdžiai nepagrįstas,

ii. arba pažeidė įrodinėjimo ir sprendimo tinkamo motyvavimo taisykles nes visiškai nevertino, kokia buvo APS praktika jo darbuotojų nuotolinio darbo srityje ir nepateikė šiuo klausimu jokios informacijos.

____________

1 EU:T:2019:14.