Language of document :

Recurs introdus la 2 aprilie 2019 de Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 17 ianuarie 2019 în cauza T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Cauza C-280/19 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) (reprezentanți: Francesca Sgritta și M. Pesquera Alonso, agenți, și E. Kourakis, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

declararea prezentului recurs ca fiind întemeiat și admisibil și, în consecință, anularea hotărârii în măsura în care stabilește: 1) că suma de 184 157,00 euro reprezentând costuri de personal intră în categoria cheltuielilor admisibile și 2) că sunt admisibile costurile indirecte referitoare la cheltuielile de personal menționate, în sumă de 36 831,40 euro;

reexaminarea fondului în cauza Τ-348/16 OP1 și respingerea acțiunii APT în cauza Τ-348/16 în legătură cu suma primită, de 184 157,00 + 36 831,40 euro;

obligarea APT la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de ERCEA în cadrul prezentei proceduri, precum și al celei desfășurate în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea prezentului recurs, referitor la cererea de anulare a hotărârii, ERCEA invocă patru motive fundamentale:

1. Primul motiv, întemeiat pe următoarele erori ale Tribunalului:

i. a încălcat norme de interes public din dreptul Uniunii, în special norme privind al șaptelea program-cadru de cercetare, legislația care reglementează acest program (de exemplu Regulamentul [CE] nr. 1906/2006) și Regulamentul financiar (denumit în continuare „regulamentul”);

ii. a încălcat normele interpretative adoptând o interpretare vădit eronată și inadmisibilă a Convenției privind subvenționarea nr. 211166 (denumită în continuare „CS”), care se dovedește incompatibilă cu regulamentele și care este din acest motiv contrară legii;

iii. în subsidiar, a denaturat sensul exact al dispozițiilor relevante din CS și, în consecință, a deformat probele depuse;

iv. nu a motivat: 1) de ce nu este necesară supravegherea în cazul telemuncii sau 2) de ce toate formele de telemuncă îndeplinesc prin definiție cerința supravegherii, fără a fi nevoie de măsuri adiționale (dacă se acceptă că supravegherea este necesară și pentru telemuncă).

2. Al doilea motiv de anulare privește faptul că Tribunalul – dacă a stabilit corect condițiile legale pentru admisibilitatea cererii – a reținut că cererea în discuție era legitimă atunci când numai una dintre condiții (și anume cea privind orele efective de muncă) era îndeplinită întrucât (în opinia sa) nu era contestată de ERCEA. Prin urmare, în mod nelegal, Tribunalul a încălcat:

i. regulamentele;

ii. normele juridice care reglementează contractele;

iii. din nou cerința unei motivări adecvate a hotărârii, dacă se admite că a omis să evalueze celelalte condiții (și aceasta în mod deliberat);

iv. în orice caz – și având în vedere că nu a omis evaluarea celorlalte condiții, ci, de fapt, le-a examinat, normele privind sarcina probei.

3. Al treilea motiv de anulare privește faptul că Tribunalul a reținut că contractul de muncă dintre APT și cercetători permitea telemunca și astfel a săvârșit erorile următoare:

i. a încălcat normele privind interpretarea convențiilor, adoptând o interpretare vădit eronată și inadmisibilă pentru contractele de muncă;

ii. a denaturat elementele de probă corespunzătoare;

iii. a pronunțat o hotărâre care conține o motivare insuficientă și contradictorie în ceea ce privește aspecte importante ale cauzei.

4. Al patrulea motiv de anulare privește următoarele erori ale Tribunalului:

i. nu a examinat practicile obișnuite ale APT în ceea ce privește telemunca și a utilizat obiectul evaluării (și anume contractul de muncă în discuție) ca punct de referință pentru aprecierea sa. În consecință, motivarea furnizată nu era suficientă, fiind vădit nefondată;

ii. în subsidiar, a încălcat normele privind sarcina probei și corecta motivare a hotărârilor, întrucât nu a evaluat în niciun mod care era practica obișnuită a APT în raport cu telemunca angajaților săi și nu a menționat niciun detaliu pe fond.

____________

1 EU:T:2019:14.