Language of document :

Odvolanie podané 2. apríla 2019: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 17. januára 2019 vo veci T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(vec C-280/19 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) (v zastúpení: Francesca Sgritta a Miguel Pesquera Alonso, splnomocnení zástupcovia, a Evangelos Kourakis, dikigoros)

Ďalší účastník konania: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil toto odvolanie za prípustné a dôvodné a v dôsledku toho zrušil rozsudok v rozsahu, v akom stanovuje: 1) že suma vo výške 184 157,00 eur vynaložená na náklady zamestnancov spadá do oprávnených nákladov, a 2) že ich možno považovať za nepriame náklady súvisiace s vyššie uvedenými nákladmi na zamestnancov vo výške 36 831,40 eura,

preskúmal vec samú vo veci T-348/16, OP1 a zamietol žalobu APT podanú vo veci T-348/16 v súvislosti s požadovanou sumou vo výške 184 157,00 eur spolu so sumou 36 831,40 eura,

uložil APT povinnosť nahradiť trovy konania a trovy, ktoré vynaložila ERCEA v súvislosti s týmto konaním, ako aj s konaním pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka na podporu svojho odvolania v súvislosti s návrhom na zrušenie rozsudku uvádza štyri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení Všeobecného súdu, ktorý:

porušil pravidlá verejného záujmu práva Únie, konkrétne pravidlo týkajúce sa siedmeho rámcového programu pre výskum, právne predpisy upravujúce tento program (napr. nariadenie (ES) č. 1906/2006 a finančné nariadenia (ďalej len „právne predpisy“);

porušil výkladové pravidlá tým, že prijal nesprávny a neprípustný výklad grantovej dohody č. 211166 (ďalej len „GD“), ktorý je nezlučiteľný s právnymi predpismi a z toho dôvodu v rozpore so zákonom;

subsidiárne skreslil presný význam relevantných ustanovení GD a v dôsledku toho skreslil predložené dôkazy;

nemohol odôvodniť: 1) prečo nie je potrebný dohľad v prípade práce z domu, alebo 2) prečo všetky druhy práce z domu automaticky spĺňajú požiadavku dohľadu, pričom nie je potrebné nijaké ďalšie opatrenie (za predpokladu, že je dohľad potrebný aj v prípade práce z domu).

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na skutočnosti, že Všeobecný súd, i keď správne definoval právne požiadavky prípustnosti žaloby, rozhodol, že táto žaloba je oprávnená len na základe splnenia jednej z požiadaviek (najmä podmienka skutočne odpracovaných hodín), z dôvodu (podľa jeho rozhodnutia), že ERCEA to nespochybnila. V dôsledku toho Všeobecný súd porušil:

právne predpisy;

právne pravidlá uplatniteľné na dohody;

opätovne povinnosť primeraného odôvodnenia rozhodnutia, ak sa pripustí, že neopomenul posúdiť ostatné požiadavky (a urobil tak vedome);

v každom prípade a vzhľadom na to, že neopomenul posúdiť ostané požiadavky a v skutočnosti ich posúdil implicitne, pravidlá dôkazného bremena.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na skutočnosti, že Všeobecný súd rozhodol, že zmluva o dielo uzavretá medzi APT a výskumnými pracovníkmi pripúšťa prácu z domu, v dôsledku čoho:

porušil pravidlá výkladu pre dohody tým, že prijal zjavne nesprávny a neprípustný výklad zmluvy o dielo;

skreslil relevantné dôkazy;

vydal rozsudok s nedostatočným a rozporným odôvodnením, pokiaľ ide o podstatné otázky prípadu;

Štvrtý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení Všeobecného súd, ktorý:

neposúdil bežnú prax APT, pokiaľ ide o prácu z domu, a použil predmet posúdenia (teda zmluvu o dielo) ako referenčný základ pre rozhodnutie. V dôsledku toho je uvedené odôvodnenie nedostatočné a zjavne neopodstatnené;

subsidiárne porušil pravidlá dôkazného bremena a dostatočného odôvodnenia rozsudku, pretože vôbec neposúdil bežnú prax APT v prípade práce z domu jej zamestnancov a v tejto súvislosti neuviedol nijaké podrobnosti.

____________

1 EU:T:2019:14.