Language of document :

Pritožba, ki jo je Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) vložila 2. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 17. januarja 2019 v zadevi T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Zadeva C-280/19 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) (zastopniki: Francesca Sgritta in Miguel Pesquera Alonso, agenta, Evangelos Kourakis, dikigoros)

Druga stranka v postopku: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta pritožba utemeljena in dopustna, ter sodbo v delu, v katerem je določeno: 1) da znesek v višini 184.157,00 EUR za stroške osebja spada med upravičene odhodke in 2) da so posredni stroški, ki se nanašajo na odhodke osebja, dopustni v višini 36.831,40 EUR, razveljavi;

se zadeva T-348/16 OP1 ponovno preuči in naj tožbo APT, ki je bila vložena v zadevi T-348/16, v zvezi z zahtevanim zneskom 184.157,00 EUR + 36.831,40 EUR zavrne;

APT naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov ERCEA tega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

ERCEA v utemeljitev te pritožbe v zvezi s predlogom za razveljavitev sodbe navaja 4 pritožbene razloge:

1. Prvi pritožbeni razlog se nanaša na te napake:

i. Splošno sodišče je kršilo določbe v javnem interesu prava Unije, zlasti določbe glede sedmega okvirnega programa za raziskave, zakonodajo, ki ureja ta program (na primer Uredbo [ES] št. 1906/2006) in Finančno uredbo (v nadaljevanju: predpisi);

ii. Splošno sodišče je kršilo razlagalne določbe s tem, da je sprejelo očitno napačno in nedopustno razlago sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 211166 (v nadaljevanju: sporazum), ki poleg tega ni združljiva s predpisi in zato ni zakonita;

iii. podredno, Splošno sodišče je izkrivilo natančen pomen upoštevnih določb sporazuma in s tem tudi predložene dokaze;

iv. Splošno sodišče ni navedlo razlogov 1) zakaj ni bilo nadzora v primeru dela na daljavo oziroma 2) zakaj vse vrste dela na daljavo po definiciji izpolnjujejo zahteve glede nadzora, to pomeni brez dodatnih ukrepov (ob predpostavki, da je nadzor potreben tudi za delo na daljavo).

2. Drugi pritožbeni razlog se nanaša na dejstvo, da je Splošno sodišče, ki je sicer pravilno določilo zakonske pogoje za dopustnost zahtevka, odločilo, da je zadevni zahtevek utemeljen, čeprav je bil izpolnjen samo en pogoj (in sicer pogoj glede dejanskega delovnega časa), saj ga ERCEA (po njegovih navedbah) ni izpodbijala. Zato je Splošno sodišče neupravičeno kršilo:

i. predpise;

ii. pravne določbe, ki se nanašajo na sporazume;

iii. če se ugotovi, da ni opustilo presoje ostalih pogojev (in da je to storilo zavestno), pogoj glede ustrezne obrazložitve sodbe;

iv. vsekakor – ob upoštevanju, da ni opustilo presoje ostalih pogojev, ki jih je dejansko presodilo implicitno – določbe o dokaznem bremenu.

3. Tretji pritožbeni razlog se nanaša na dejstvo, da je Splošno sodišče ugotovilo, da podjemna pogodba, sklenjena med APT in raziskovalci, dovoljuje delo na daljavo, s čimer je storilo te napake:

i. kršilo je pravila o razlagi sporazumov, pri čemer je sprejelo očitno napačno in za podjemne pogodbe nedopustno razlago;

ii. izkrivilo je s tem povezane dokaze;

iii. izdalo je sodbo z nezadostno in protislovno obrazložitvijo glede pomembnih točk v zadevi.

4. Četrti pritožbeni razlog se nanaša na te napake:

i. Splošno sodišče ni preučilo običajne prakse APT glede dela na daljavo in je za izhodišče pri izdaji sodbe uporabilo predmet presoje (torej zadevno podjemno pogodbo). Zato obrazložitev, ki jo je podalo, ni bila zadostna, saj očitno ni utemeljena;

ii. podredno, Splošno sodišče je kršilo pravila o dokaznem bremenu in o pravilni obrazložitvi sodbe, ker sploh ni preučilo, kakšna je običajna praksa APT v zvezi z delom njenih zaposlenih na daljavo ter v zvezi s tem ni predložilo nobenih podrobnosti.

____________

1 EU:T:2019:14.