Language of document :

Överklagande ingett den 2 april 2019 av Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 17 januari 2019 i mål T-348/16, OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mot Ercea

(Mål C-280/19 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) (ombud: Francesca Sgritta och Miguel Pesquera Alonso, biträdda av Evangelos Kourakis, dikigoros)

Övrig part i målet: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APS)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

pröva överklagandet i sak och upphäva den överklagade domen såvitt tribunalen i denna slog fast: 1) att beloppet 184 157,00 euro för personalkostnader ska ingå i de stödberättigande utgifterna och 2) att indirekta kostnader kopplade till ovannämnda personalkostnader är stödberättigande, med ett belopp på 36 831,40 euro,

göra en ny sakprövning av målet såvitt avser beslutet T-348/16 OP(1 ) och ogilla APS talan i målet T-348/16 såvitt avser de yrkade beloppen 184 157,00 euro och 36 831,40 euro,

förplikta APS att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Ercea såväl i förevarande förfarande som i förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Ercea har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande:

1.    Enligt den första grunden är tribunalens dom behäftad med följande fel:

i. Tribunalen åsidosatte unionsrättsliga bestämmelser i allmänhetens intresse, i synnerhet reglerna avseende sjunde ramprogrammet för forskning, den lagstiftning som reglerar detta program (till exempel förordning (EG) nr 1906/2006) och budgetförordningen (nedan kallade förordningarna)).

ii. Tribunalen åsidosatte tolkningsregler genom att göra en felaktig och otillåten tolkning av bidragsavtal nr 211166 (nedan kallat bidragsavtalet), som vidare är oförenlig med förordningarna och därmed rättsstridig.

iii. I andra hand gör klaganden gällande att tribunalen förvrängt den exakta betydelsen av de relevanta klausulerna i bidragsavtalet och följaktligen missuppfattat den åberopade bevisningen.

iv. Tribunalen kunde inte motivera vare sig 1) varför tillsyn inte krävdes vad gällde distansarbete eller 2) varför alla typer av distansarbete per definition uppfyllde kraven på tillsyn, utan att det krävdes ytterligare åtgärder (förutsatt att tillsyn krävdes även för distansarbete).

2.    Den andra grunden för överklagandet avser omständigheten att tribunalen – även om den korrekt fastställde villkoren för att förslaget skulle vara stödberättigande – fann att det aktuella förslaget var stödberättigande trots att endast ett av villkoren (närmare bestämt villkoret om faktisk arbetstid) var uppfyllt eftersom (enligt tribunalens bedömning) detta inte bestreds av Ercea. Tribunalen åsidosatte därför följande:

i. förordningarna

ii. rättsreglerna om avtal

iii. kravet på tillräcklig motivering av domar, om det antas att tribunalen inte har underlåtit att pröva de andra villkoren (och att den gjorde det avsiktligt)

iv. under alla förhållanden – och med beaktande av att tribunalen inte underlåtit att pröva de andra villkoren och faktiskt har prövat dem implicit – bevisbördereglerna.

3.    Den tredje grunden för överklagandet avser omständigheten att tribunalen fann att distansarbete var tillåtet enligt uppdragsavtalet mellan APS och de forskare som hade tillstånd till distansarbete innebar följande fel:

i. Tribunalen åsidosatte reglerna för tolkning av avtal genom att göra en uppenbart felaktig och otillåten tolkning uppdragsavtalen.

ii. Tribunalen missuppfattade bevisningen på denna punkt.

iii. Tribunalens meddelade en dom med otillräcklig och motstridig motivering vad gällde viktiga punkter i målet.

4.    Den fjärde grunden avser följande fel som tribunalen påstås ha begått:

i. Tribunalen underlät att pröva APS vanliga praxis vad gäller distansarbete och använde föremålet för prövningen (det vill säga det aktuella uppdragsavtalet) som en utgångspunkt för bedömningen. Följaktligen var tribunalens motivering otillräcklig eftersom den var uppenbart ogrundad.

ii. I andra hand gör klaganden gällande att tribunalen åsidosatte bevisprövningsreglerna och reglerna om motiverade domar, eftersom tribunalen inte alls prövade vilken APS vanliga praxis var avseende distansarbete för deras anställda och inte har lämnat några detaljerade uppgifter härvidlag.

____________

(1 ) EU:T:2019:14.