Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 18 февруари 2019 г. — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Дело C-128/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Ответник: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Преюдициални въпроси

Следва ли да се приеме, с оглед на членове 87 и 88 от Договора за ЕО (понастоящем членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС), както и на Насоки[те] на Общността за държавните помощи за земеделския сектор в Съобщение 2000/C 28/02 на Европейската комисия, публикувано в Официален вестник на Европейските общности от 1 февруари 2000 г., че разпоредбите на член 25, параграф 16 от Регионален закон на Сицилия № [19] от 22 декември 2005 г. — доколкото предвиждат, че „за постигане на целите по член 1 от Регионален закон № 12 от 5 юни 1989 г., в съответствие с разпоредбите на член 134 от Регионален закон № 32 от 23 декември 2000 г., се одобряват разходи в размер на 20 млн. евро за плащане на сумите, дължими от AUSL [местни здравни служби] в Сицилия на собствениците на унищожени животни след заразяване с инфекциозни и широко разпространени заболявания в периода от 2000 г. до 2006 г., както и за плащане на възнагражденията за същите години на свободно практикуващите ветеринарни лекари, участвали в дейностите по реорганизация. За целите на настоящия параграф се одобряват разходи в размер на 10 млн. евро за финансовата 2005 г. (UPB [основно бюджетно перо] 10.3.1.3.2, глава 417702). За следващите финансови години се процедира в съответствие с член 3, параграф 2, буква i) от Регионален закон № 10 от 27 април 1999 г. и последващите изменения и допълнения“ — представляват държавна помощ, която, като поставя в по-благоприятно положение определени предприятия или определени производства, нарушава или заплашва да наруши конкуренцията?

Макар да е възможно разпоредбите на член 25, параграф 16 от Регионален закон на Сицилия № 19 от 22 декември 2005 г. — доколкото предвиждат, че „за постигане на целите по член 1 от Регионален закон № 12 от 5 юни 1989 г., в съответствие с разпоредбите на член 134 от Регионален закон № 32 от 23 декември 2000 г., се позволяват разходи в размер на 20 млн. евро за плащане на сумите, дължими от AUSL [местни здравни служби] в Сицилия на собствениците на унищожени животни след заразяване с инфекциозни и широко разпространени заболявания в периода от 2000 г. до 2006 г., както и за плащане на възнагражденията за същите години на свободно практикуващите ветеринарни лекари, участвали в дейностите по реорганизация. За целите на настоящия параграф се одобряват разходи в размер на 10 млн. евро за финансовата 2005 г. (UPB [основно бюджетно перо] 10.3.1.3.2, глава 417702). За следващите финансови години се процедира в съответствие с член 3, параграф 2, буква i) от Регионален закон № 10 от 27 април 1999 г. и последващите изменения и допълнения“ — по принцип да представляват държавна помощ, която като поставя в по-благоприятно положение определени предприятия или определени производства, нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, може ли все пак да се приеме, че тези разпоредби са в съответствие с членове 87 и 88 от Договора за ЕО (понастоящем членове 107 и 108 от ДФЕС), като се вземат предвид мотивите, с които Европейската комисия е обявила в Решение C(2002)4786 от 6 декември 2002 г., че ако са изпълнени условията, предвидени в „Насоки[те] на Общността за държавните помощи за земеделския сектор“, съдържащи се в Съобщение 2000/C 28/02 на Европейската комисия, публикувано в Официален вестник на Европейските общности от 1 февруари 2000 г., разпоредбите с подобно съдържание, и по-конкретно член 11 от Регионален закон № 40/1997 и член 7 от Регионален закон № 22/1999, са съвместими с членове 87 и 88 от Договора за ЕО?

____________