Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 18.2.2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania v. Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(asia C-128/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Vastapuoli: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 22.12.2005 annetun Sisilian alueellisen lain nro [19] 25 §:n 16 momentti (”Niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joista on säädetty 5.6.1989 annetun alueellisen lain nro 12 1 §:ssä, ja 23.12.2000 annetun alueellisen lain nro 32 134 §:n mukaisesti hyväksytään 20 000 000 euron menoerä, josta Sisilian AUSL maksaa asianmukaiset määrät infektio- ja tartuntatautien vuoksi vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana teurastettujen eläinten omistajille ja samojen vuosien ajalta itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimiville eläinlääkäreille, jotka ovat suorittaneet hoitotoimia. Tässä momentissa tarkoitettuja päämääriä varten tilikaudelle 2015 on hyväksytty 10 000 000 euron menoerä (alamomentti 10.3.1.3.2, luku 417702). Seuraavien tilikausien osalta noudatetaan 27.4.1999 annetun alueellisen lain (sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna ja täydennettynä) nro 10 3 §:n 2 momentin i kohtaa”) EY 87 ja 88 artiklan (nykyiset SEUT 107 ja 108 artikla) sekä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 1.2.2000 julkaistun, maatalousalan valtiontuesta annetuista yhteisön suuntaviivoista annetun komission tiedonannon 2000/C 28/02 perusteella valtion myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa?

Vaikka 22.12.2005 annetun Sisilian alueellisen lain nro 19 25 §:n 16 momentti (”Niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joista on säädetty 5.6.1989 annetun alueellisen lain nro 12 1 §:ssä, ja 23.12.2000 annetun alueellisen lain nro 32 134 §:n mukaisesti hyväksytään 20 000 euron menoerä, josta Sisilian AUSL maksaa asianmukaiset määrät infektio- ja tartuntatautien vuoksi vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana teurastettujen eläinten omistajille ja samojen vuosien ajalta itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimiville eläinlääkäreille, jotka ovat suorittaneet hoitotoimia. Tässä momentissa tarkoitettuja päämääriä varten tilikaudelle 2015 on hyväksytty 10 000 euron menoerä (alamomentti 10.3.1.3.2, luku 417702). Seuraavien tilikausien osalta noudatetaan 27.4.1999 annetun alueellisen lain (sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna ja täydennettynä) nro 10 3 §:n 2 momentin i kohtaa”) voisi periaatteessa olla valtion myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, voidaanko sen kuitenkin katsoa olevan EY 87 ja 88 artiklan (nykyiset SEUT 107 ja 108 artikla) mukainen, kun otetaan huomioon ne perustelut, joiden vuoksi komissio päätöksessään C(2002) 4786 päätyi katsomaan, että Sisilian alueellisen lain nro 40/1997 11 §:llä ja Sisilian alueellisen lain nro 22/1999 7 §:llä säädetyt vastaavanlaiset toimenpiteet olivat Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 1.2.2000 julkaistussa, maatalousalan valtiontuesta annetuista yhteisön suuntaviivoista annetussa komission tiedonannossa 2000/C 28/02 esitettyjen edellytysten täyttyessä EY 87 ja 88 artiklan mukaisia?

____________