Language of document :

2019 m. vasario 18 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda Sanitaria Provinciale di Catania / Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Byla C-128/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Kita kasacinio proceso šalis: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal EB sutarties 87 ir 88 straipsnius (dabar – SESV 107 ir 108 straipsniai) ir „Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui“, išdėstytas Europos Komisijos Komunikate 2000/C 28/02, kuris buvo paskelbtas 2000 m. vasario 1 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, 2005 m. gruodžio 22 d. Sicilijos regiono įstatymo Nr. 19 25 straipsnio 16 dalies nuostata, pagal kurią „siekiant 1989 m. birželio 5 d. Regiono įstatymo Nr. 12 1 straipsnio 12 dalyje nustatytų tikslų ir atsižvelgiant į tai, kas numatyta 2000 m. gruodžio 23 d. Regiono įstatymo Nr. 32 134 straipsnyje, leista skirti 20 000 tūkstančių eurų sumokėti sumoms, kurias Sicilijos vietinės sveikatos priežiūros įmonės yra skolingos 2000–2006 metais išplitusiomis infekcinėmis ligomis susirgusių ir paskerstų gyvulių savininkams bei ūkių sanavimo veikloje dalyvavusiems laisvai samdomiems veterinarijos gydytojams. Šioje dalyje nurodytiems tikslams 2005 finansiniais metais buvo leista išleisti 10 000 000 eurų (Biudžeto projekto 10.3.1.3.2, 417702 skyrius). Paskesniais finansiniais metais mokama pagal 1999 m. balandžio 27 d. Regiono įstatymo Nr. 10 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, 3 straipsnio 2 dalies i punktą“ yra valstybės pagalba, palaikanti tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą ir iškraipanti konkurenciją arba galinti ją iškraipyti?;

2.    Ar, nepaisant 2005 m. gruodžio 22 d. Sicilijos regiono įstatymo Nr. 19 25 straipsnio 16 dalies nuostatos, pagal kurią „siekiant 1989 m. birželio 5 d. Regiono įstatymo Nr. 12 1 straipsnio 12 dalyje nustatytų tikslų ir atsižvelgiant į tai, kas numatyta 2000 m. gruodžio 23 d. Regiono įstatymo Nr. 32 134 straipsnyje) leista skirti 20 000 tūkstančių eurų sumokėti sumoms, kurias Sicilijos vietinės sveikatos priežiūros įmonės yra skolingos 2000–2006 metais išplitusiomis infekcinėmis ligomis susirgusių ir paskerstų gyvulių savininkams bei ūkių sanavimo veikloje dalyvavusiems laisvai samdomiems veterinarijos gydytojams. Šioje dalyje nurodytiems tikslams 2005 finansiniais metais buvo leista skirti 10 000 000 eurų (Biudžeto projekto 10.3.1.3.2, 417702 skyrius). Paskesniais finansiniais metais mokama pagal 1999 m. balandžio 27 d. Regiono įstatymo Nr. 10 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, 3 straipsnio 2 dalies i punktą“, valstybės pagalba, kuria, palaikant tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipoma arba gali būti iškraipyta konkurencija, vis dėlto gali būti suderinama su EB sutarties 87 ir 88 straipsniais (dabar – SESV 107 ir 108 straipsniai), atsižvelgiant į priežastis, dėl kurių Europos Komisija 2002 m. gruodžio 6 d. Sprendime C (2002) 4786 pripažino, kad jei tenkinamos sąlygos, kokios yra nustatytos „Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui“, išdėstytose Europos Komisijos komunikate 2000/C 28/02, kuris buvo paskelbtas 2000 m. vasario 1 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, tokio pat turinio nuostatos, išdėstytos Sicilijos regiono įstatymo Nr. 40/1997 11 straipsnyje ir Sicilijos regiono įstatymo Nr. 22/1999 7 straipsnyje, yra suderinamos su EB 87 ir 88 straipsniais?

____________