Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. februārī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Lieta C-128/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāja: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Atbildētāja: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar EKL 87. un 88. pantu – un šobrīd LESD 107. un 108. pantu – kā arī Eiropas Komisijas Paziņojumu 2000/C 28/02 “Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē”, kas ir publicēts 2000. gada 1. februāra Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, 2005. gada 22. decembra Sicīlijas reģionālā likuma Nr. 19 25. panta 16. punkta tiesību norma, kurā ir paredzēts: “Lai sasniegtu mērķus, kas ir paredzēti 1989. gada 5. jūnija reģionālā likuma Nr. 12 1. pantā, un ievērojot 2000. gada 23. decembra reģionālā likuma Nr. 32 134. panta regulējumu, ir atļauts izlietot [20 miljonus] euro, lai samaksātu summas, kuras Sicīlijas vietējām veselības aizsardzības struktūrvienībām ir jāmaksā nokauto dzīvnieku, kas bija inficēti ar infekcijas un lipīgām slimībām laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam, īpašniekiem, kā arī, lai izmaksātu par šo pašu laikposmu atlīdzības pašnodarbinātiem profesionāliem veterinārārstiem, kas piedalījās rehabilitācijas pasākumos. Šajā punktā norādītajiem mērķiem 2005. finanšu gadā ir atļauts izlietot [10 miljonus] euro (UPB 10.3.1.3.2, 417702. nodaļa). Attiecībā uz nākamajiem finanšu gadiem ir jārīkojas saskaņā ar 1999. gada 27. aprīļa reģionālā likuma Nr. 10, ar vēlākajiem grozījumiem un papildinājumiem 3. panta 2. punkta i) apakšpunktu”, ir valsts piešķirts atbalsts, kas, tā kā ar to tiek sniegta priekšrocība atsevišķiem uzņēmumiem vai atsevišķiem ražojumiem, kropļo vai var kropļot konkurenci?

Vai, kaut arī 2005. gada 22. decembra Sicīlijas reģionālā likuma Nr. 19 25. panta 16. punkta tiesību norma, kurā ir paredzēts: “Lai sasniegtu mērķus, kas ir paredzēti 1989. gada 5. jūnija reģionālā likuma Nr. 12 1. pantā, un ievērojot 2000. gada 23. decembra reģionālā likuma Nr. 32 134. panta regulējumu, ir atļauts izlietot [20 miljonus] euro, lai samaksātu summas, kuras Sicīlijas vietējām veselības aizsardzības struktūrvienībām ir jāmaksā nokauto dzīvnieku, kas bija inficēti ar infekcijas un lipīgām slimībām laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam, īpašniekiem, kā arī, lai izmaksātu par šo pašu laikposmu atlīdzības pašnodarbinātiem profesionāliem veterinārārstiem, kas piedalījās rehabilitācijas pasākumos. Šajā punktā norādītajiem mērķiem 2005. finanšu gadā ir atļauts izlietot 10 [miljonus] euro (UPB 10.3.1.3.2, 417702. nodaļa). Attiecībā uz nākamajiem finanšu gadiem ir jārīkojas saskaņā ar 1999. gada 27. aprīļa reģionālā likuma Nr. 10, ar vēlākajiem grozījumiem un papildinājumiem, 3. panta 2. punkta i) apakšpunktu”, principā var būt valsts piešķirtais atbalsts, kas, tā kā ar to tiek sniegta priekšrocība atsevišķiem uzņēmumiem vai atsevišķiem ražojumiem, kropļo vai var kropļot konkurenci, tomēr var tikt uzskatīta par saderīgu ar EKL 87. un 88. pantu – un šobrīd ar LESD 107. un 108. pantu – ņemot vērā apsvērumus, kuri lika Eiropas Komisijai ar 2002. gada 6. decembra Lēmumu C (2002) 4786 saskaņā ar nosacījumiem, kas ir izklāstīti Eiropas Komisijas Paziņojumā 2000/C 28/02 “Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē”, kas ir publicēts 2000. gada 1. februāra Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, atzīt līdzīga satura tiesību normas, kas ir iekļautas Sicīlijas reģionālā likuma Nr. 40/1997 11. pantā un reģionālā likuma Nr. 22/1999 7. pantā, par saderīgām ar EKL 87. un 88. pantu?

____________