Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 18. februára 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(vec C-128/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Žalovaný: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Prejudiciálne otázky

1.    Predstavuje ustanovenie článku 25 ods. 16 zákona regiónu Sicília č. 19 z 22. decembra 2005, v ktorom sa uvádza, že „na realizáciu cieľov uvedených v článku 1 regionálneho zákona č. 12 z 5. júna 1989, v súlade s ustanovením článku 134 regionálneho zákona č. 32 z 23. decembra 2000, sa schvaľujú výdavky vo výške 20 000 000 eur na účely platby súm, ktoré Miestny podnik verejného zdravia regiónu Sicília dlhuje vlastníkom zvierat porazených z dôvodu infekčných chorôb rozšírených v období rokov 2000 a 2006, ako aj na účely zaplatenia odmeny za uvedené obdobie veterinárnym lekárom vykonávajúcim slobodné povolanie, ktorých služby sa využili pri sanácii. Na účely podľa tohto odseku sa na finančný rok 2005 schvaľujú výdavky vo výške 10 000 000 eur [UPB (unità previsionali di base – základné rozpočtové jednotky) 10.3.1.3.2, kapitola 417702]. Pre ďalšie rozpočtové roky sa prostriedky pridelia podľa článku 3 ods. 2 písm. i) regionálneho zákona č. 10 z 27. apríla 1999 v znení neskorších predpisov“, s ohľadom na články 87 a 88 Zmluvy ES – súčasné články 107 a 108 ZFEÚ – a tiež na „usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva“ uvedené v oznámení Európskej komisie 2000/C 28/02, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev z 1. februára 2000, pomoc poskytovanú štátom, ktorá tým, že uprednostňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže?

2.    Možno ustanovenie článku 25 ods. 16 zákona regiónu Sicília č. 19 z 22. decembra 2005, v ktorom sa uvádza, že „na realizáciu cieľov uvedených v článku 1 regionálneho zákona č. 12 z 5. júna 1989, v súlade s ustanovením článku 134 regionálneho zákona č. 32 z 23. decembra 2000, sa schvaľujú výdavky vo výške 20 000 000 eur na účely platby súm, ktoré Miestny podnik verejného zdravia regiónu Sicília dlhuje vlastníkom zvierat porazených z dôvodu infekčných chorôb rozšírených v období rokov 2000 a 2006, ako aj na účely zaplatenia odmeny za uvedené obdobie veterinárnym lekárom vykonávajúcim slobodné povolanie, ktorých služby sa využili pri sanácii. Na účely podľa tohto odseku sa na finančný rok 2005 schvaľujú výdavky vo výške 10 000 000 eur [UPB (unità previsionali di base – základné rozpočtové jednotky) 10.3.1.3.2, kapitola 417702]. Pre ďalšie rozpočtové roky sa prostriedky pridelia podľa článku 3 ods. 2 písm. i) regionálneho zákona č. 10 z 27. apríla 1999 v znení neskorších predpisov“, napriek tomu, že v zásade môže ísť o pomoc poskytovanú štátom, ktorá tým, že uprednostňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže, v každom prípade považovať za zlučiteľné s článkami 87 a 88 Zmluvy ES – súčasnými článkami 107 a 108 ZFEÚ – a to vzhľadom na dôvody, ktoré viedli Európsku komisiu k tomu, aby v rozhodnutí K(2002)4786 zo 6 decembra 2002 konštatovala, že za podmienok uvedených v „usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva“, ktoré sú súčasťou oznámenia Európskej komisie 2000/C 28/02, uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev z 1. februára 2000, boli ustanovenia s obdobným obsahom, uvedené v článku 11 zákona regiónu Sicília č. 40/1997 a v článku 7 zákona regiónu Sicília č. 22/1999, zlučiteľné s článkami 87 a 88 Zmluvy ES?

____________