Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 18. februarja 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Zadeva C-128/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Tožena stranka: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES – in zdaj s členoma 107 in 108 PDEU – ter s ‚smernicami Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju‘ iz sporočila Evropske Komisije 2000/C 28/02, objavljenega dne 1. februarja 2000 v Uradnem listu Evropskih skupnosti, določba iz člena 25(16) deželnega zakona Sicilije št. [19] z dne 22. decembra 2005, ki določa: ‚Za doseganje ciljev iz člena 1 deželnega zakona št. 12 z dne 5. junija 1989, v smislu in v skladu z določbami člena 134 deželnega zakona št. 32 z dne 23. decembra 2000, se odobri plačilo v višini 20.000.000 EUR za plačila, ki jih dolgujejo AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale] na Siciliji lastnikom živali, ki so bile zaklane zaradi okužbe z nalezljivimi bolezni, ki so bile razširjene v obdobju od leta 2000 do leta 2006, ter za plačilo nadomestila samostojnim veterinarjem, ki so v istem obdobju sodelovali pri dejavnostih sanacije. Za namene iz tega odstavka se za finančno leto 2005 odobrijo sredstva v višini 10.000.000 EUR (UPB 10.3.1.3.2, poglavje 417702). Za prihodnja finančna leta se odloči v skladu s členom 3(2)(i) deželnega zakona št. 10 z dne 27. aprila 1999 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami‘, državna pomoč, ki z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco?

2.    Ali se, čeprav bi se določba iz člena 25(16) deželnega zakona Sicilije št. [19] z dne 22. decembra 2005, ki določa: ‚Za doseganje ciljev iz člena 1 deželnega zakona št. 12 z dne 5. junija 1989, v smislu in v skladu z določbami člena 134 deželnega zakona št. 32 z dne 23. decembra 2000, se odobri plačilo v višini 20.000.000 EUR za plačila, ki jih dolgujejo AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale] na Siciliji lastnikom živali, ki so bile zaklane zaradi okužbe z nalezljivimi bolezni, ki so bile razširjene v obdobju od leta 2000 do leta 2006, ter za plačilo nadomestila samostojnim veterinarjem, ki so v istem obdobju sodelovali pri dejavnostih sanacije. Za namene iz tega odstavka se za finančno leto 2005 odobrijo sredstva v višini 10.000.000 EUR (UPB 10.3.1.3.2, poglavje 417702). Za prihodnja finančna leta se odloči v skladu s členom 3(2)(i) deželnega zakona št. 10 z dne 27. aprila 1999 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami‘, načeloma lahko štela za državno pomoč, ki z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco, lahko kljub temu ugotovi njena skladnost s členoma 87 in 88 Pogodbe ES – in zdaj s členoma 107 in 108 PDEU – ob upoštevanju razlogov, ki so Evropsko komisijo prepričali, da je s sklepom C(2002)4786 z dne 6. decembra 2002 štela, da so glede na pogoje, določene v ‚smernicah Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju‘ iz sporočila Evropske komisije 2000/C 28/01, objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti z dne 1. februarja 200, podobne določbe v členu 11 deželnega zakona Sicilije 40/1997 in členu 7 deželnega zakona 22/1999 skladne s členoma 87 in 88 ES?

____________