Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 18 februari 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania mot Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Mål C-128/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Motpart: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Tolkningsfrågor

Mot bakgrund av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – nu artiklarna 107 och 108 FEUF – samt ”gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn” i Europeiska kommissionens meddelande 2000/C 28/02 som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 1 februari 2000, ska bestämmelsen i artikel 25.16 i Siciliens regionallag nr [19] – där följande anges (”I syfte att uppnå de mål som uppställts i artikel 1 i regionallag nr 12/1989, i enlighet med artikel 134 i regionallag nr 32 av den 23 december 2000, har en utgift på 20 000 000 euro godkänts motsvarande den ersättning som AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale, regional myndighet för hälsovård och djurhälsa) på Sicilien är skyldig att utbetala till ägarna till de djur som slaktats på grund av att de smittats av infektionssjukdomar under åren 2000–2006, samt den ersättning som under samma tidsperiod utgått till de veterinärer som är fria yrkesutövare och som anlitats för saneringsarbetet. För de syften som avses i detta stycke har, för budgetåret 2005, utgifter på 10 000 000 euro godkänts (budgetenhet (UPB), 10.3.1.3.2, kapitel 417702). Vad beträffar efterföljande budgetår vidtas åtgärder enligt artikel 3.2 i) i regionallag nr 10 av den 27 april 1999 med efterföljande ändringar och tillägg”) – anses utgöra ett statligt stöd som genom att det gynnar vissa företag eller viss verksamhet snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen?

Även om bestämmelsen i artikel 25.16 i Siciliens regionallag nr [19], där följande anges (”I syfte att uppnå de mål som uppställts i artikel 1 i regionallag nr 12/1989, i enlighet med artikel 134 i regionallag nr 32 av den 23 december 2000, har en utgift på 20 000 000 euro godkänts motsvarande den ersättning som AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale, regional myndighet för hälsovård och djurhälsa) på Sicilien är skyldig att utbetala till ägarna till de djur som slaktats på grund av att de smittats av infektionssjukdomar under åren 2000–2006, samt den ersättning som under samma tidsperiod utgått till de veterinärer som är fria yrkesutövare och som anlitats för saneringsarbetet. För de syften som avses i detta stycke har, för budgetåret 2005, utgifter på 10 000 000 euro godkänts (budgetenhet (UPB) 10.3.1.3.2, kapitel 417702). Vad beträffar efterföljande budgetår vidtas åtgärder enligt artikel 3.2 i) i regionallag nr 10 av den 27 april 1999 med efterföljande ändringar och tillägg”) i princip kan anses utgöra statligt stöd som genom att det gynnar vissa företag eller viss verksamhet snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen, kan den bestämmelsen emellertid vara förenlig med artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – nu artiklarna 107 och 108 FEUF – med beaktande av de skäl som låg till grund för Europeiska kommissionens beslut C(2002)4786 av den 6 december 2002 att mot bakgrund av ”gemenskapens riktlinjer [Orig. s. 10] för statligt stöd till jordbrukssektorn” i Europeiska kommissionens meddelande 2000/C 28/02 som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 1 februari 2000, slå fast att bestämmelser med motsvarande innehåll i artikel 11 i Siciliens regionallag 40/1997 och artikel 7 i regionallag 22/1999 är förenliga med artiklarna 87 och 88 EG?

____________