Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Saksa) on esittänyt 25.2.2019 – Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle v. JD

(asia C-181/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle

Vastapuoli: JD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sosiaaliavustusten epääminen direktiivin 2004/38/EY1 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti unionin kansalaisilta, joiden oleskeluoikeus perustuu asetuksen (EU) N:o 492/20112 10 artiklaan, SEUT 18 artiklassa mukaisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, luettuna yhdessä asetuksen (EU) N:o 492/2011 10 ja 7 artiklan kanssa, mukaista?

a)    Onko direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 2 kohdan mukainen sosiaaliavustus asetuksen (EU) N:o 492/2011 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sosiaalinen etu?

b)    Vaikuttaako SEUT 18 artiklan mukainen yhdenvertaisen kohtelun periaate, luettuna yhdessä asetuksen (EU) N:o 492/2011 10 ja 7 artiklan kanssa, direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 2 kohdan rajoitussäännöksen soveltamiseen?

Onko (EY) N:o 883/20043 3 artiklan 3 kohdassa ja 70 artiklan 2 kohdassa säädettyjen erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epääminen unionin kansalaisilta SEUT 18 artiklassa mukaisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 883/2004 4 artiklan kanssa, mukaista, kun näiden henkilöiden oleskeluoikeus perustuu asetuksen (EU) N:o 492/2011 10 artiklaan ja he kuuluvat sosiaaliturva- tai perhe-etuusjärjestelmään asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (jäljempänä asetus 1612/68) muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EYVL 2004, L 158, s. 77).

2 Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 (EUVL 2011, L 141, s. 1).

3 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EYVL 2004, L 166, s. 1).