Language of document :

A Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2019. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle kontra JD

(C-181/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Az alapeljárás felei

Felperes: Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle

Alperes: JD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 492/2011 rendelet 10. és 7. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 18. cikk szerinti egyenlő bánásmód követelményével a 492/2011/EU rendelet1 10. cikke alapján fennálló tartózkodási joggal rendelkező uniós polgároknak a 2004/38/EK irányelv2 24. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szociális segítségnyújtási ellátásokra való jogosultságának kizárása?

A 492/2011 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szociális kedvezménynek minősül-e a 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szociális segítségnyújtási ellátás?

Alkalmazandó-e a 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt korlátozó szabály a 492/2011 rendelet 10. és 7. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 18. cikk szerinti egyenlő bánásmód követelményére?

Összeegyeztethető-e a 883/2004 rendelet3 4. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 18. cikk szerinti egyenlő bánásmód követelményével az uniós polgároknak a 883/2004 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (2) bekezdése értelmében vett különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokból való kizárása, ha e polgárok a 492/2011 rendelet 10. cikkéből eredő tartózkodási joggal rendelkeznek, és a 883/2004 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett szociális biztonsági vagy családi ellátási rendszerbe tartoznak?

____________

1 A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 141., 1. o.)

2 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.).

3 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29–i 883/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1.o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).