Language of document :

2019 m. vasario 25 d. Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle / JD

(Byla C-181/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle

Kita apeliacinio proceso šalis: JD

Prejudiciniai klausimai

1.    1.    Ar socialinės paramos, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/381 24 straipsnio 2 dalį, neskyrimas Sąjungos piliečiams, turintiems teisę gyventi šalyje pagal Reglamento Nr. 492/20112 10 straipsnį, suderinamas su vienodo požiūrio principu pagal SESV 18 straipsnį, siejamą su Reglamento Nr. 492/2011 7 ir 10 straipsniais?

    a)    Ar socialinė parama, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 2 dalį, yra socialinė lengvata, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 492/2011 7 straipsnio 2 dalį?

    b)    Ar apribojimas, nustatytas Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 2 dalyje, taikomas vienodo požiūrio principui pagal SESV 18 straipsnį, siejamą su Reglamento Nr. 492/2011 7 ir 10 straipsniais?

2.    Ar specialių neįmokinių išmokų pinigais, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 883/20043 3 straipsnio 3 dalį ir 70 straipsnio 2 dalį, neskyrimas Sąjungos piliečiams suderinamas su vienodo požiūrio principu pagal SESV 18 straipsnį, siejamą su Reglamento Nr. 883/2004 4 straipsniu, jei jie turi teisę gyventi šalyje pagal Reglamento Nr. 492/2011 10 straipsnį ir yra įtraukti į socialinio draudimo ar išmokų šeimai sistemą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 883/2004 3 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).

2 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011, p. 1).

3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).