Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. februārī iesniedza Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Vācija) – Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle/JD

(Lieta C-181/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle

Atbildētājs: JD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības pilsoņu, kuriem ir uzturēšanās tiesības saskaņā ar Regulas Nr. 492/2011 1 10. pantu, izslēgšana no sociālās palīdzības pabalstu saņemšanas Direktīvas 2004/38 2 24. panta 2. punkta izpratnē ir saderīga ar LESD 18. pantā noteikto nediskriminācijas principu, skatot to kopsakarā ar Regulas Nr. 492/2011 10. un 7. pantu?

a)    Vai sociālās palīdzības pabalsts Direktīvas 2004/38 24. panta 2. punkta nozīmē ir sociāla priekšrocība Regulas Nr. 492/2011 7. panta 2. punkta izpratnē?

b)    Vai Direktīvas 2004/38 24. panta 2. punktā paredzētais ierobežojums attiecas uz nediskriminācijas principu, kas noteikts LESD 18. pantā, skatot to kopsakarā ar Regulas Nr. 492/2011 10. pantu un 7. pantu?

Vai Savienības pilsoņu izslēgšana no īpašu no iemaksām neatkarīgu naudas pabalstu saņemšanas Regulas Nr. 883/2004 3 3. panta 3. punkta, 70. panta 2. punkta izpratnē ir saderīga ar nediskriminācijas principu, kas noteikts LESD 18. pantā, skatot to kopsakarā ar Regulas Nr. 883/2004 4. pantu, ja viņiem ir uzturēšanās tiesības saskaņā ar Regulas Nr. 492/2011 10. pantu un viņi ir iekļauti sociālā nodrošinājuma vai ģimenes pabalstu sistēmā Regulas Nr. 883/2004 3. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (OV 2011, L 141, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004, L 158, 77. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.).