Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle (Germania) la 25 februarie 2019 – Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle/JD

(Cauza C-181/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle

Pârât: JD

Întrebările preliminare

Excluderea cetățenilor Uniunii care beneficiază de un drept de ședere în temeiul articolului 10 din Regulamentul nr. 492/20111 de la prestațiile de asistență socială în sensul articolului 24 alineatul (2) din Directiva 2004/382 este compatibilă cu principiul egalității de tratament în temeiul articolului 18 TFUE coroborat cu articolul 10 și cu articolul 7 din Regulamentul nr. 492/2011?

O prestație de asistență socială în sensul articolului 24 alineatul (2) din Directiva 2004/38 reprezintă un avantaj social în sensul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 492/2011?

Dispoziția de limitare prevăzută la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2004/38 este aplicabilă în privința principiului egalității de tratament în temeiul articolului 18 TFUE coroborat cu articolul 10 și cu articolul 7 din Regulamentul nr. 492/2011?

Excluderea cetățenilor Uniunii de la prestațiile speciale în numerar de tip necontributiv în sensul articolului 3 alineatul (3), al articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul nr. 883/20043 este compatibilă cu principiul egalității de tratament în temeiul articolului 18 TFUE coroborat cu articolul 4 din Regulamentul nr. 883/2004, în cazul în care aceștia beneficiază de un drept de ședere în temeiul articolului 10 din Regulamentul nr. 492/2011 și sunt afiliați la un sistem de asigurări sociale sau la un sistem de prestații familiale în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/2004?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1).

2 Directiva 2004/38/CE a a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).

3 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).