Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 25. februára 2019 – Jobcenter Krefeld Widerspruchsstelle/JD

(vec C-181/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JD

Žalovaný: Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle

Prejudiciálne otázky

Je vylúčenie občanov Únie, ktorí majú právo na pobyt podľa článku 10 nariadenia č. 492/20111 , z poberania sociálnej pomoci v zmysle článku 24 ods. 2 smernice 2004/382 zlučiteľné so zásadou rovnosti zaobchádzania podľa článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 10 a 7 nariadenia č. 492/2011?

a)    Predstavuje sociálna pomoc v zmysle článku 24 ods. 2 smernice 2004/38 sociálnu výhodu v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011?

b)    Má sa obmedzenie v článku 24 ods. 2 smernice 2004/38 uplatniť na zásadu rovnosti zaobchádzania v článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 10 a 7 nariadenia č. 492/2011?

Je vylúčenie občanov Únie z poberania osobitných nepríspevkových peňažných dávok v zmysle článku 3 ods. 3 a článku 70 ods. 2 nariadenia č. 883/20043 zlučiteľné so zásadou rovnosti zaobchádzania podľa článku 18 ZFEÚ v spojení s článkom 4 nariadenia č. 883/2004, ak títo občania majú právo na pobyt podľa článku 10 nariadenia č. 492/2011 a sú zapojení do systému sociálneho zabezpečenia alebo systému rodinných dávok v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia č. 883/2004?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77).

3 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).