Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 25 februari 2019 – Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle mot JD

(Mål C-181/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parter i det nationella målet

Klagande: Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle

Motpart: JD

Tolkningsfrågor

Är det förenligt med likabehandlingsprincipen enligt artikel 18 FEUF i förening med artiklarna 10 och 7 i förordning (EU) nr 492/20111 att utesluta unionsmedborgare som har uppehållsrätt enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 492/2011 från socialt bistånd enligt artikel 24.2 i direktiv 2004/382 .

a)    Utgör socialt bistånd enligt artikel 24.2 i direktiv 2004/38 en social förmån i den mening som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 492/2011?

b)    Är rambestämmelsen i artikel 24.2 i direktiv 2004/38 tillämplig på likabehandlingsprincipen enligt artikel 18 FEUF i förening med artiklarna 7 och 10 i förordning (EU) nr 492/2011?

Är det förenligt med likabehandlingsprincipen enligt artikel 18 FEUF i förening med artikel 4 i förordning (EG) nr 883/20043 att utesluta unionsmedborgare från särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner enligt artikel 3.3, artikel 70.2 i förordning (EG) nr 883/2004, om de uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 492/2011 och är delaktiga i ett socialförsäkringssystem eller familjeförmånssystem i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 883/2004?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EGT L 141, 2011, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004, s. 1).