Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 14 lutego 2019 r. w sprawie T-76, 768/17 Comprojecto-Projetos e Construções, Lda i in. / Europejski Bank Centralny (EBC), wniesione w dniu 25 marca 2019 r. przez Comprojecto-Projetos e Construções, Lda i in.

(Sprawa C-251/19 P)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (przedstawiciel: M. Ribeiro, adwokat)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnoszą:

o to, aby Trybunał orzekł o dopuszczalności skargi i zwrócił sprawę Sądowi, aby ten orzekł co do istoty sprawy;

na podstawie art. 61 statutu o to, aby Trybunał uchylił postanowienie i przekazał sprawę Sądowi, wymagając, aby koszty zostały obliczone zgodnie z art. 138 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

____________