Language of document :

Överklagande ingett den 25 mars 2019 av Comprojecto-Projetos e Construções, Lda m.fl. av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 14 februari 2019 i mål T-768/17, Comprojecto-Projetos e Construções, Lda m.fl. mot Europeiska centralbanken (ECB)

(Mål C-251/19 P)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo och Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (ombud: M. Ribeiro, advogado)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

förklara att talan kan tas upp till prövning och återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, och

med stöd av artikel 61 i stadgan, upphäva beslutet och återförvisa målet till tribunalen, varvid klagandena yrkar ersättning för rättegångskostnaderna med ett belopp som senare kommer att anges i enlighet med artikel 138 i domstolens rättegångsregler.

____________