Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 6. märtsil 2019 – TN versus Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(kohtuasi C-210/19)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: TN

Vastustaja: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Eelotsuse küsimused

1.    Kas põhiõiguste harta artiklit 47 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL1 (nn varjupaigamenetluse direktiiv) artiklit 31, võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste konventsiooni artiklites 6 ja 13 sätestatut, on võimalik tõlgendada selliselt, et liikmesriik on taganud õiguse tõhusale õiguskaitsevahendile ka siis, kui selle kohtutel ei ole lubatud muuta varjupaigamenetlustes tehtud otsuseid, vaid nad võivad need ainult kehtetuks tunnistada ning nõuda uue menetluse läbiviimist?

2.    Kas põhiõiguste harta artiklit 47 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL (nn varjupaigamenetluse direktiiv) artiklit 31, arvestades jällegi Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste konventsiooni artiklites 6 ja 13 sätestatut, on võimalik tõlgendada selliselt, et [nimetatud õigusnormidega] on kooskõlas sellised liikmesriigi õigusnormid, milles – olenemata igasugustest individuaalsetest asjaoludest ning arvestamata juhtumi eripärasid ja võimalikke tõendamisel tekkivaid raskusi – on kohtulike varjupaigamenetluste läbiviimiseks rangelt ette nähtud kokku ainult 60 päeva?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).