Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 17 януари 2019 г. — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Дело C-34/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподател: Telecom Italia SpA

Ответници: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Министерството на икономическото развитие, Министерство на икономиката и финансите)

Преюдициални въпроси

Може ли член 22, параграф 3 от Директива 97/13/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че позволява да се запази и за 1998 г. задължението за плащане на налог или сума, която, тъй като е изчислена въз основа на същата част от оборота, съответства на сумата, която се е дължала по действалия преди влизането в сила на посочената директива режим?

Допуска ли Директива 97/13/ЕО, с оглед на решенията на Съда на ЕС от 18 септември 2003 г. по съединени дела C-292/01 и C-293/01 и от 21 февруари 2008 г. по дело C-296/06, придобило сила на пресъдено нещо решение на национален съд, което е резултат от погрешно тълкуване и/или изопачаване на самата директива, вследствие на което това съдебно решение да може да се остави без приложение от друга юрисдикция, сезирана да се произнесе по спор, основан на същото материално правоотношение, но който се различава поради акцесорния характер на исканото плащане по отношение на плащането — предмет на производството, по което е постановено придобилото сила на пресъдено нещо решение?

____________

1     Директива 97/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 април 1997 година относно общата рамка на генералните разрешителни и индивидуалните лицензии в областта на далекосъобщителните услуги (ОВ L 117, 1997 г., стр. 15).