Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 17. ledna 2019 – Telecom Italia SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Věc C-34/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Telecom Italia SpA

Žalovaní: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Předběžné otázky

Může být čl. 22 odst. 3 směrnice 97/13/ES1 vykládán v tom smyslu, že umožňuje i pro rok 1998 zachování povinnosti zaplatit poplatek nebo protiplnění odpovídající – úměrné totožné části obratu – poplatku splatnému na základě režimu zavedeného před touto směrnicí?

Brání směrnice 97/13/ES ve světle rozsudků vydaných Soudním dvorem EU dne 18. září 2003 ve spojených věcech C-292/01 a C-293/01 a dne 21. února 2008 ve věci C-296/06 pravomocnému rozsudku vnitrostátního soudu, který je výsledkem nesprávného výkladu nebo překroucení samotné směrnice, s tím důsledkem, že tento rozsudek může být neuplatněn jiným vnitrostátním soudem, který má rozhodnout spor ohledně stejného hmotněprávního vztahu, který je však odlišný z důvodu doplňkové povahy platby požadované v souvislosti s platbou, která byla předmětem sporu, ohledně něhož byl vydán pravomocný rozsudek?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/13/ES ze dne 10. dubna 1997 o společném rámci pro obecná oprávnění a individuální licence v oblasti telekomunikačních služeb (Úř. věst. 1997, L 117, s. 15).