Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 17. januar 2019 – Telecom Italia SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico og Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Sag C-34/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Telecom Italia SpA

Sagsøgte: Ministero dello Sviluppo Economico og Ministero dell’Economia e delle Finanze

Præjudicielle spørgsmål

Kan artikel 22, stk. 3, i direktiv 97/13/EF 1 fortolkes således, at pligten til at betale en afgift eller en modydelse, der – idet den er beregnet af den samme del af omsætningen – svarer til den, der blev afkrævet i henhold til den ordning, der var gældende forud for ikrafttrædelsen af direktivet, kan opretholdes også for 1998?

Er direktiv 97/13/EF, i lyset af Domstolens dom af 18. september 2003 i de forenede sager C-292/01 og C-293/01 og af 21. februar 2008 i sag C-296/06, til hinder for en endelig national retsafgørelse, der tager udgangspunkt i en ukorrekt fortolkning og/eller urigtig gengivelse af direktivet, således at en ret, som på et senere tidspunkt skal træffe afgørelse i en tvist, der er baseret på det samme materielle retsforhold, men er forskellig fra den tidligere tvist, idet kravet om betaling er accessorisk i forhold til kravet i den ved den omhandlede retsafgørelse løste tvist, kan se bort fra den sidstnævnte retsafgørelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/13/EF af 10.4.1997 om ensartede principper for generelle tilladelser og individuelle tilladelser for teletjenester (EFT 1997, L 117, s. 15).