Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. siječnja 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Telecom Italia SpA protiv Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(predmet C-34/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Telecom Italia SpA

Druge stranke u žalbenom postupku: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prethodna pitanja

Može li se članak 22. stavak 3. Direktive 97/13/EZ1 tumačiti na način da je njime dopušteno da se i za 1998. zadrži obveza plaćanja naknade odnosno protučinidbe koja – ako je određena na temelju jednakog dijela prometa –, odgovara onoj dugovanoj na temelju sustava koji je prethodio stupanju na snagu navedene direktive?

Protivi li se, s obzirom na presude Suda od 18. rujna 2003. Albacom i Infostrada (C-292/01 i C-293/01) te od 21. veljače 2008. Telecom Italia (C-296/06) Direktivi 97/13/EZ pravomoćna presuda koju je nacionalni sud donio na temelju pogrešnog tumačenja i/ili iskrivljavanja te direktive tako da tu presudu ne mora primijeniti drugi sud koji odlučuje o sporu koji se temelji na istom materijalnopravnom odnosu, ali se zbog pomoćne prirode zatraženog plaćanja razlikuje od onoga koji je bio predmet postupka u kojem je donesena pravomoćna odluka?

____________

1     Direktiva 97/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. travnja 1997. o zajedničkom okviru za opća ovlaštenja i pojedinačne dozvole u području telekomunikacijskih usluga (SL 1997., L 117, str. 15.) [neslužbeni prijevod]