Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Lieta C-34/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: Telecom Italia SpA

Atbildētājas: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 97/13/EK 1 22. panta 3. punkts var tikt interpretēts tādējādi, ka tas atļauj arī 1998. gadā saglabāt pienākumu maksāt nodevu vai maksājumu, kas – tāpēc, ka tā apmērs tiek aprēķināts proporcionāli identiskai apgrozījuma daļai – atbilst nodevai, kas bija jāmaksā saskaņā ar kārtību, kas pastāvēja pirms šīs direktīvas?

Vai Direktīvai 97/13/EK, ņemot vērā ES Tiesas 2003. gada 18. septembra spriedumu apvienotajās lietās C-292/01 un C-293/01 un 2008. gada 21. februāra spriedumu lietā C-296/06, ir pretrunā tāds likumīgā spēkā stājies valsts tiesas spriedums, kas izriet no šīs direktīvas kļūdainas interpretācijas un/vai sagrozīšanas, un tādējādi šo likumīgā spēkā stājušos spriedumu var nepiemērot kāda cita tiesa, kurai tiek lūgts iztiesāt strīdu, kura pamatā ir tās pašas materiāltiesiskās attiecības, taču kurš no strīda, kurā ir pieņemts attiecīgais likumīgā spēkā stājies spriedums, atšķiras tajā ziņā, ka pieprasītais maksājums nav tās galvenais priekšmets?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/13/EK (1997. gada 10. aprīlis) par vispārējo atļauju un individuālo licenču kopēju sistēmu telekomunikāciju pakalpojumu (OV 1997, L 117, 15. lpp.).